ECONOMIA

Així s’hauran de declarar a Hisenda els plans de pensions a partir de 2023

Temps de Lectura: 2 minuts

Així s’hauran de declarar a Hisenda els plans de pensions a partir de 2023
Avatar

CaixaBank

26 Setembre, 2022


El Ministeri d’Hisenda ha publicat les noves modificacions del  model 345, un document que permeteix a l’Agència Tributària conèixer les aportacions que fan els ciutadans a plans de pensions, fons de pensions i sistemes alternatius, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans individuals d’estalvi sistemàtic, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència.

Aquestes modificacions del model 345 recullen els nous límits de reducció en la base imposable de les aportacions i contribucions.

D’aquesta manera, per a aquest any 2022 la Llei de l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques limita la reducció general per aportacions a plans de pensions (amb el límit del 30 % dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques) a 1.500 euros, ampliables en 8.500 euros si l’increment prové de contribucions empresarials o d’aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per import igual o inferior a la contribució empresarial.

El model 345 estarà disponible exclusivament en format digital i la seva presentació haurà de fer-se per via electrònica de forma anual, generalment, entre l’1 i el 31 de gener de cada any. En ell s’inclouran les dades relatives a l’any anterior, com sol ocórrer amb altres models.

Qui haurà de presentar-lo?

Segons aclareix l’Agència Tributària, el model 345 hauran de presentar-lo:

  • Les entitats gestores dels fons de pensions, que inclouran individualment els partícips dels plans adscrits a aquests fons i l’import de les aportacions que s’hagin realitzat, ja siguin efectuades directament per ells, per persones autoritzades o pels promotors dels esmentats plans.
  • Els promotors de plans de pensions que efectuïn contribucions als mateixos, que inclouran individualment els partícips per qui van efectuar les seves contribucions i l’import aportat per a cada partícip.
  • Els fons de pensions domiciliats en un altre Estat membre de la Unió Europea que desenvolupin a Espanya plans de pensions de treball subjectes a la legislació espanyola o, si escau, les seves entitats gestores, que inclouran individualment els partícips dels plans adscrits a tals fons i l’import de les aportacions, bé siguin efectuades directament per ells, per persones autoritzades o pels promotors dels plans.
  • Les empreses o entitats que instrumentin compromisos per pensions mitjançant un contracte d’assegurança, exclosos els plans de previsió social empresarial, que inclouran individualment les persones per qui van efectuar contribucions i l’import corresponent a cadascuna d’elles.
  • Les entitats asseguradores que formalitzin plans de previsió social empresarial, que inclouran individualment els assegurats i l’import de les aportacions, ja siguin efectuades directament per ells o pels prenedors dels plans.
  • Les mutualitats de previsió social, que inclouran individualment els mutualistes i les quantitats abonades per aquests per a la cobertura de les contingències que puguin ser objecte de reducció en la base imposable de l’impost de conformitat amb el que estableix els articles 51, 53 i disposicions addicionals novena i onzena de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni.
  • Les entitats asseguradores que comercialitzin assegurances privades de dependència que puguin ser objecte de reducció en la base imposable, que inclouran individualment els prenedors i l’import de les primes, ja siguin efectuades directament per ells o per persones autoritzades.
  • Les entitats asseguradores que comercialitzin plans de previsió assegurats, que inclouran individualment els prenedors i l’import de les primes satisfetes.
Accepto les condicions d'ús.