ECONOMIA

CaixaBank obté un benefici atribuït de 458 milions i eleva la seva solvència fins al 12,5% de Core Capital

Temps de Lectura: 5 minutos

Avatar

CaixaBank

25 Octubre, 2013


CaixaBank va obtenir un resultat net atribuït de 458 milions d’euros els nou primers mesos del 2013 (173 milions d’euros el mateix període del 2012). El compte de resultats incorpora les integracions comptables de Banca Cívica (des de l’1 de juliol de 2012) i de Banc de València (des de l’1 de gener de 2013), i reflecteix una generació sostinguda dels ingressos del negoci bancari i les participades, una política estricta per a la reducció de la despesa amb consecució anticipada de sinergies i una prudència elevada en la gestió i la cobertura dels riscos.

Resultats CaixaBank 9M13 - 25 de setembre de 2013

L’entitat presidida per Isidre Fainé i dirigida per Joan Maria Nin ha començat el 2013 la segona fase del seu Pla Estratègic 2011-2014, centrant els esforços a prioritzar la qualitat del servei i la reputació i a mantenir el lideratge comercial amb un creixement rendible.

Dels resultats dels nou primers mesos del 2013 destaca:

  • CaixaBank reforça el seu lideratge en el mercat espanyol amb 13,7 milions de clients: 27 de cada 100 espanyols són clients de CaixaBank.
  • Sòlida generació de resultats. En un entorn complex i exigent, la solidesa de l’activitat bancària de CaixaBank i els ingressos de les participades permeten obtenir un marge brut de 5.276 milions, un 2,6% més respecte del mateix període de l’any anterior. El marge d’interessos arriba als 2.936 milions (+3,2%) i presenta un canvi de tendència positiu en la seva evolució respecte del trimestre anterior, amb un creixement de l’1%.
  • Solvència elevada, amb un Core Capital BIS II del 12,5%, 150 pb més que el desembre, amb una gran capacitat de generació de capital (+169 pb de Core Capital els 9 primers mesos). Si es considera el període transitori, amb els criteris BIS III aplicats l’any 2014 el Core Capital se situaria, a setembre de 2013, en l’11,8%.
  • Nivell de liquiditat excel·lent de 66.289 milions (+13.197 milions durant l’any), un 19,3% del total dels actius del Grup, amb una bona estructura de finançament. A més, a començament d’octubre CaixaBank va emetre 1.000 milions ens bons sènior, amb una demanda de 2.800 milions i un cost de 170 punts bàsics sobre mid-swap.
  • Gestió activa del risc de crèdit. Amb la nova classificació de les operacions refinançades, la ràtio de morositat se situa en l’11,40% (+23 pb el trimestre), per sota de la mitjana del sector (12,12% l’agost), i la ràtio de cobertura, en el 65%. 
  • El total de sanejaments i dotacions puja a 5.956 milions d’euros, 3.449 milions dels quals s’han registrat contra resultats i, la resta, contra ajustos d’integració de Banc de València i Banca Cívica. A més, el mes de juny l’entitat va cobrir l’impacte dels nous criteris de classificació i provisió de les operacions refinançades, amb un augment de les provisions associades de 540 milions.

Obra Social “la Caixa”: un compromís fundacional més vigent que mai

La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, accionista de control de CaixaBank, manté el 2013, per sisè any consecutiu, el pressupost de la seva Obra Social en 500 milions d’euros. El compromís fundacional de l’entitat, tornar a la societat un percentatge dels beneficis obtinguts mitjançant l’exercici de l’activitat financera, roman més vigent que mai gairebé 110 anys després del naixement de ”la Caixa”, el 1904.

Nou mesos intensos, en definitiva, en els quals l’entitat ha posat l’accent, més que mai si és possible, en l’autèntica raó de ser de ”la Caixa”: la seva contribució a l’avenç de la societat i al benestar de les persones.

Més informació a: Nota de Premsa de Resultats gener – setembre 2013

Accepto les condicions d'ús.