ECONOMIA

Calendari i novetats de la campanya de la renda 2021

Temps de Lectura: 5 minutos

Calendari i novetats de la campanya de la renda 2021
Avatar

CaixaBank

15 Març, 2022


El pròxim 6 d’abril comença la campanya de la renda 2021, que s’estendrà fins al 30 de juny i que porta algunes novetats normatives.

Augment en l’IRPF per a les rendes més altes

Un dels canvis principals que va introduir la Llei 11/2020, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021 és l’augment de trams en l’escala general de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), que passen de cinc a sis. El nou tram afectarà les rendes més altes i preveu una pujada de dos punts percentuals (del 45 % al 47 %) del tipus estatal que grava les rendes de treball de més de 300.000 euros.

D’aquesta manera, els trams de l’IRPF per a l’exercici 2021 seran:

• Primer tram: fins a 12.450 euros, amb un tipus del 19 %

• Segon tram: fins a 20.200 euros, amb un tipus del 24 %

• Tercer tram: fins a 35.200 euros, amb un tipus del 30 %

• Quart tram: fins a 60.000 euros, amb un tipus del 37 %

• Cinquè tram: fins a 300.000 euros, amb un tipus del 45 %

• Sisè tram: per sobre dels 300.000 euros, amb un tipus del 47 %

Nou tram per a les rendes procedents de l’estalvi

També des de l’1 de gener de 2021, l’escala de gravamen de l’estalvi (articles 66 i 76 de l’IRPF) inclou un nou tram que afecta els contribuents que superin els 200.000 euros, als quals se’ls aplicarà un tipus del 26 %.

D’aquesta manera, els tipus aplicables a cadascun dels trams queden així:

• Fins a 6.000 euros, a un tipus del 19 %

• Entre 6.000,01 euros i 50.000 euros, a un tipus del 21 %

• Entre 50.000,01 euros i 200.000 euros, a un tipus del 23 %

• A partir de 200.000,01 euros, a un tipus del 26 %

Les rendes de l’estalvi inclouen, entre d’altres, els dividends procedents d’accions, els interessos de dipòsits a termini fix i els guanys patrimonials que s’obtenen del reemborsament/venda de fons d’inversió.

Es redueixen les desgravacions dels plans de pensions privats individuals

Recorda que, en aquesta campanya de la renda, la desgravació per aportacions a plans de pensions s’ha reduït respecte d’exercicis anteriors, cosa que podria afectar el resultat de la declaració.

En els plans de pensions individuals el límit anual d’aportació és de 2.000 euros, en comptes dels 8.000 euros que es podien aportar l’any 2020 i anteriors. Tingues en compte que, si l’any passat vas superar el nou límit, hauràs de retirar l’excés abans del 30 de juny per evitar una sanció del 50 % sobre l’import excedit.

A més, s’incrementa fins als 8.000 euros addicionals les contribucions empresarials als plans de treball (pla de pensions de l’empresa).

Si el contribuent disposa d’ambdós plans de pensions (privat i d’empresa), la reducció màxima no pot superar els 10.000 euros.

En el cas d’aportacions a plans de pensions en què el titular sigui el cònjuge (si aquest no obté rendiments nets del treball ni d’activitats econòmiques o els obté en una quantia inferior a 8.000 euros anuals), el límit màxim d’aportació també es redueix, i passa de 2.500 euros a 1.000 euros anuals a partir del 2021.

Exempció de les ajudes per desastres naturals

Durant l’any 2021 es van aprovar el Reial decret llei 10/2021, de 18 maig, i el Reial decret llei 20/2021, de 5 d’octubre, que declaren exemptes de tributar en la declaració de la renda les ajudes excepcionals rebudes per danys personals causats per la borrasca “Filomena” a Madrid i l’erupció del volcà Cumbre Vieja, a l’illa de La Palma.

Així mateix, a conseqüència de l’erupció del volcà, es va modificar l’apartat 1.c) de la disposició addicional cinquena de la Llei de l’IRPF per l’article 4.1 del Reial decret llei 25/2021, de 8 de novembre, per declarar exempta la percepció d’ajudes públiques que tinguin per objecte reparar la destrucció ocasionada per l’erupció volcànica en elements patrimonials.

Exempció per les subvencions i ajudes concedides per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis

El 2021 i els anys següents, no s’integraran les ajudes i subvencions concedides per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis, en virtut dels diferents programes establerts als Reials decrets 691/2021, 737/2020 i 853/2021, tal com s’indica a l’apartat 4 de la disposició addicional cinquena de la Llei de l’IRPF.

Deduccions per obres en habitatges per a la millora de l'eficiència energètica

L’octubre de 2021, a través del Reial decret llei 19/2021, de 5 d’octubre, es van regular les deduccions per obres de millora de l’eficiència energètica d’habitatges i se’n van aprovar tres tipus:

• Deducció per obres de millora que rebaixin la demanda de calefacció i refrigeració en, almenys, un 7 % segons el certificat d’eficiència energètica. La deducció serà del 20 % de la quantitat pagada en la reforma i la base màxima de la deducció seran 5.000 euros anuals.

• Deducció per obres de millora que retallin el consum d’energia primària no renovable en, almenys, un 30 % o millorin la qualificació energètica per obtenir una classe A o B. La deducció assolirà el 40 % del que s’hagi invertit en la reforma, amb una base anual màxima per declaració de 7.500 euros anuals.

• Deducció per obres de rehabilitació energètica d’edificis d’ús predominant residencial, que rebaixin almenys un 30 % l’indicador de consum d’energia primària no renovable o s’obtingui una qualificació energètica A o B. La deducció serà del 60 % del cost de l’obra, amb una base anual màxima per declaració de 5.000 euros. En aquest cas, les quantitats pagades no deduïdes per excedir la base màxima anual de deducció es podran deduir, amb el mateix límit, en els quatre exercicis següents, sense que en cap cas la base acumulada de deducció pugui excedir els 15.000 euros.

Augment de l’impost sobre el patrimoni quan se superen els 10 milions

Per a aquells contribuents que, en aquesta campanya de la renda, estiguin obligats a fer també la declaració de l’impost sobre el patrimoni, caldrà tenir en compte que els pressupostos generals de l’Estat (PGE) per a 2021 recollien una pujada d’un punt percentual de l’impost sobre el patrimoni per a aquells contribuents que superin els 10 milions d’euros. El tipus passa del 2,5 % al 3,5 %.

L’impost sobre el patrimoni grava el conjunt de béns i drets de contingut econòmic de què és titular una persona física, amb deducció de les càrregues i gravàmens que disminueixen el seu valor, així com dels deutes i obligacions personals de què el titular hagi de respondre, tal com explica l’Agència Tributària.

Dates clau

Ara que ja coneixes les novetats principals d’aquesta campanya de la renda, apunta al calendari les dates clau per presentar la teva declaració dins el termini establert i de la forma pertinent:

6 d’abril

Inici de la campanya. Des d’aquest moment i fins al 30 de juny es poden confirmar l’esborrany i presentar la declaració per Internet.

3 de maig

Comença el termini per demanar cita prèvia per confeccionar i presentar telefònicament la declaració de la renda. La cita es podrà sol·licitar per Internet, per l’app “Agència Tributària” i als números de telèfon següents:
901 12 12 24 / 91 535 73 26 (VRU – servei automatitzat). 901 22 33 44 / 91 553 00 71 (en aquest últim, l’horari és de dilluns a divendres de 9.00 a 19.00 h).

5 de maig

Comença el termini per presentar la declaració per telèfon.

26 de maig

Inici del termini per demanar cita prèvia per poder acudir a les oficines de l’Agència Tributària i que et facin la teva declaració de la renda 2021. La cita es pot sol·licitar per Internet (https://sede.agenciatributaria.gob.es), a través de l’app “Agència Tributària” i per telèfon (901 22 33 44 / 91 553 00 71, en aquest últim l’horari és de dilluns a divendres de 9.00 a 19.00 h).

1 de juny

Amb la cita prèviament concertada, les oficines de l’Agència Tributària atenen els usuaris que necessitin ajuda per modificar o presentar la seva declaració.

27 de juny

Si la declaració resulta a pagar, aquesta és la data màxima per presentar-la sol·licitant el pagament a través de domiciliació bancària.

29 de juny

A partir d’aquest moment, ja no es donaran més cites per a l’atenció presencial.

30 de juny

Fi de la campanya. Últim dia per presentar la declaració.

Accepto les condicions d'ús.