ECONOMIA

Com gestionar els productes bancaris d’un familiar mort

Temps de Lectura: 5 minuts

Com gestionar els productes bancaris d’un familiar mort
Avatar

CaixaBank

24 Maig, 2023


Quan un familiar mor, a més d’afrontar la pèrdua, també ens hem d’ocupar de diversos tràmits administratius. Entre aquests hi ha la gestió dels productes bancaris a nom de la persona difunta.

Si et trobes en aquesta situació, has de tenir en compte que, quan vagis a l’oficina bancària per fer les gestions i comunicar la defunció, només s’aportarà informació dels saldos i les posicions de la persona difunta a les persones amb interès legítim (segons estableixen els criteris de bones pràctiques bancàries del Departament de Conducta d’Entitats del Banc d’Espanya), o bé als seus representants legals mitjançant poder notarial o document equivalent.

En aquest post et resumim els passos que has de seguir i els documents que necessites per fer el tràmit.

1- Comunicar la defunció

Has de fer arribar a l’entitat bancària el certificat de defunció emès pel Registre Civil. És el document que acredita la defunció d’una persona. Pots demanar-lo a la seu electrònica del Ministeri de Justícia o a la seu del Registre Civil.

2- Acreditar-se com a persona hereva

Les persones hereves (en sentit ampli, inclosos hereus, legitimaris, legataris, etc.) es designen en l’últim testament atorgat per la persona difunta o, si no ha atorgat testament, en la declaració d’hereus abintestat. Aquestes persones tenen dret a rebre els saldos dels productes bancaris.

Per acreditar-te com a hereu, necessites el Certificat d’Actes d’Última Voluntat: és el document que indica si la persona ha atorgat testament i quin és l’últim, que és l’únic que té validesa. Pots demanar-lo a la seu electrònica del Ministeri de Justícia.

Si la persona difunta va atorgar testament, n’hauràs de fer arribar una còpia autoritzada a l’entitat bancària. Pots demanar-la a la notaria on es va fer el testament.

Si la persona difunta no va atorgar testament, hauràs de fer arribar a l’entitat bancària una declaració d’hereus abintestat. L’acta de declaració d’hereus abintestat és el document públic que permet determinar, d’acord amb la legislació civil aplicable a cada cas, qui són els hereus i les hereves d’una persona difunta que no va atorgar testament i en quina proporció ho són.

La persona hereva haurà de demanar cita a la notaria corresponent de la localitat on la persona difunta tenia la seva última residència o domicili habitual per tal de tramitar l’acta de declaració d’hereus abintestat.

3- Signar la sol·licitud del servei i rebre els certificats de saldo

Un cop s’ha acreditat la condició de persona hereva o amb interès legítim en l’herència, haurà de signar la sol·licitud del servei per obtenir els certificats de saldo dels contractes de què la persona difunta era titular o usufructuària. Amb aquests, els hereus o persones amb interès legítim podran veure els imports titularitat de la persona difunta en la data de defunció, tramitar l’acceptació de l’herència i liquidar l’impost de successions i donacions (ISD).

Amb el lliurament de la documentació, el banc bloqueja tots els contractes, dona de baixa les persones autoritzades als comptes i cancel·la les targetes de la persona difunta. Els rebuts domiciliats se seguiran atenent, llevat que tots els hereus indiquin expressament el contrari.

Si cal, es podrà anticipar saldo únicament per a despeses de sepeli i pagament de l’impost de successions.

4- Acceptar l'herència i liquidar l'impost de successions i donacions (ISD)

L’acceptació de l’herència es fa en un document públic, on també consta l’adjudicació dels béns que la formen (els béns que es repartiran i el detall de les proporcions en què s’ha de fer). El document ha d’estar signat per totes les persones hereves.

Aquest tràmit s’ha de formalitzar mitjançant escriptura pública anant al notari. En alguns casos, l’herència es pot acceptar mitjançant un document privat signat per totes les persones hereves. CaixaBank pot facilitar-te aquest document privat per a l’acceptació, divisió i adjudicació dels productes que tenia la persona difunta.

Quan l’acceptació d’herència està a punt, s’ha de liquidar l’impost de successions i donacions (ISD). És un impost autonòmic i la presentació s’ha de fer davant l’oficina liquidadora corresponent de cada comunitat autònoma.

5- Resolució de l'expedient

Un equip jurídic especialitzat analitzarà tota la documentació aportada i s’emetrà un dictamen, que establirà el repartiment dels saldos dels contractes de l’entitat bancària. Se’n lliurarà una còpia per compartir-la amb la resta de les persones hereves.

6- Repartiment

L’entitat bancària durà a terme totes les gestions necessàries per traspassar els saldos des dels comptes de la persona difunta als que facilitin els hereus.

Per a més informació sobre aquest tràmit, consulta la Guia per gestionar els productes i serveis de CaixaBank en la tramitació d’una herència.

Accepto les condicions d'ús.