ECONOMIA

Quant li correspon a Hisenda dels premis de la loteria de Nadal?

Temps de Lectura: 3 minuts

Quant li correspon a Hisenda dels premis de la loteria de Nadal?
Avatar

Pedro Rodríguez Mateo

Asesoría Fiscal CaixaBank

20 Desembre, 2022


Una de les preguntes més repetides abans i després del sorteig de la loteria de Nadal, que se celebra el proper 22 de desembre, és la de quant li correspon a Hisenda del total del premi.

Des de l’any 2013, a través de la Llei 16/2012, de 27 de desembre, es va establir un nou impost sobre aquests premis, que implica tributar un 20 % sobre l’import del premi amb un mínim exempt, però en els últims anys s’ha anat augmentant el mínim exempt a través dels pressupostos generals de l’Estat.

Quant he de pagar a Hisenda si el meu dècim ha estat premiat?

Si resultes agraciat, recorda que només estaran sotmesos al gravamen especial el premi gros, el segon premi i els tercers premis. La resta dels premis que reparteix aquest sorteig, en ser inferiors a 40.000 euros, es trobaran exempts.

El més afortunat en aquest sorteig serà aquell el número del qual coincideixi amb la grossa de Nadal: 400.000 euros a cada dècim. Però no tots els diners aniran a la seva butxaca, ja que aquest premi es troba sotmès a gravamen.

Per tant, l’agraciat amb la grossa rebrà 328.000 euros, ja que haurà de pagar a l’Agència Tributària 72.000 euros (els primers 40.000 euros del premi estaran exempts i la resta del premi tributarà al 20 %).

L’agraciat amb el segon premi, dotat amb 125.000 euros al dècim, rebrà 108.000 euros, ja que 17.000 euros són per a l’Agència Tributària.

I en cas que et toqui el tercer premi, dotat amb 50.000 euros al dècim, rebràs 48.000 euros. Hisenda només et retindrà 2.000 euros.

Recorda que la retenció del 20 % s’aplica directament en el moment del cobrament del dècim premiat, exigint-se de forma independent pel que fa a cada dècim, fracció o cupó de loteria o aposta premiats.

I si el dècim és compartit?

En cas que el dècim premiat estigués compartit amb familiars, amics o companys de treball, recorda el que explica l’Agència Tributària a aquest efecte: la quantia exempta (40.000 euros) es prorratejarà entre els cotitulars en funció del percentatge de participació que els correspongui. A més, la base imposable del gravamen estarà formada per l’import del premi que excedeixi la quantia exempta.

Així, per exemple, si un grup de quatre amics ha comprat a parts iguals un dècim de la loteria de Nadal i aquest dècim és agraciat amb el segon premi que està dotat amb 125.000 euros, el premi tributarà al 20 % sobre 85.000 euros (125.000 euros – 40.000 euros), per la qual cosa es practicarà una retenció de 17.000 euros (4.250 euros a cada agraciat) i cada amic percebrà 27.000 euros.

Una altra qüestió clau quan es comparteix la loteria és assegurar-se de fer els passos correctes perquè l’Administració no consideri que hi ha hagut una donació, és a dir, que no cobri una persona tot el dècim i després l’import el reparteixi entre la resta dels agraciats, ja que aquests últims podrien veure’s obligats a pagar l’impost de successions i donacions a la comunitat autònoma corresponent.

En aquests casos, el millor és cobrar el dècim premiat a través d’una entitat bancària, perquè sigui aquesta la que gestioni el cobrament i, a més, declari o informi correctament, de cadascuna de les persones que han compartit el dècim afortunat, a l’Agència Tributària.

I si soc no resident?

En cas que siguis un espanyol que actualment resideix a l’estranger, o un estranger no resident, posseïdor d’un dècim premiat, recorda que el premi també estarà subjecte a retenció o ingrés a compte del 20 %. 

No obstant això, aquests agraciats que han suportat una retenció o ingrés a compte el tipus del qual coincideix amb el del gravamen especial, podrien sol·licitar la devolució que pogués correspondre’ls per aplicació del conveni per evitar la doble imposició internacional que el seu país de residència tingués signat amb Espanya.

Si vols conèixer més detalls, pots consultar aquest enllaç de l’AEAT.

Com es declaren els premis de loteria de Nadal en la declaració de la renda?

L’Agència Tributària explica que tant els contribuents de l’IRPF com els contribuents no residents sense establiment permanent que resultin agraciats i hagin suportat la retenció en el moment de l’abonament del premi no hauran de presentar cap altra autoliquidació i, a més, el cobrament del premi no té efectes en la declaració. Només s’hauran de declarar els possibles rendiments que el premi hagués generat, com per exemple els interessos bancaris si amb l’import del premi es constitueix un termini fix.

Si jugueu a la loteria, us desitjo a tots molta sort i, si no us toca, almenys que hi hagi salut.