ECONOMIA

Programa Kit Digital per a pimes: tot el que necessites saber

Temps de Lectura: 5 minutos

Programa Kit Digital per a pimes: tot el que necessites saber
Avatar

CaixaBank

08 Març, 2022


El 15 de març s’obre el termini de presentació de les sol·licituds al programa Kit digital, una iniciativa del Govern per ajudar els negocis a digitalitzar-se, amb finançament procedent dels fons Next Generation UE. Aquestes són les principals característiques del programa.

1. Quina és la funció del Kit Digital?

El Kit Digital és una iniciativa del Govern espanyol, que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles en el mercat per aconseguir un avenç significatiu en el nivell de maduresa digital.

2. Què és l’agent digitalitzador?

Són empreses que ofereixen solucions digitals als beneficiaris del programa i que han de formar part del Catàleg d’Agents Digitalitzadors. Per adherir-s’hi, han de complir les condicions següents:

– Una facturació mínima en projectes similars d’almenys 100.000 euros durant els dos anys anteriors o 50.000 euros l’any anterior per a pimes.

– Una facturació mínima en projectes similars d’almenys 70.000 euros durant els dos anys anteriors o 35.000 euros l’any anterior per a autònoms.

– Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social

– Tenir el domicili fiscal i prestar activitat a la Unió Europea

– No tenir consideració d’empresa en crisi

3. Qui en pot ser beneficiari?

Kit Digital està destinat a petites empreses (d’entre 10 i 49 treballadors), microempreses i persones en situació d’autoocupació de tots els sectors productius, amb impacte en tot el territori nacional. El sol·licitant ha de tenir una antiguitat mínima de sis mesos.

4. Quin tipus d’ajuda s’atorga en aquest programa?

Els beneficiaris rebran un bo digital, que té consideració de subvenció directa. S’atorgarà mitjançant el procediment de concurrència no competitiva.

Els fons hauran d’anar destinats a empreses d’entre 10 i 49 empleats per al desenvolupament de les següents categories, amb una prestació de servei de 12 mesos:

– Presència a Internet i lloc web (fins a 2.000 euros)

– Comerç electrònic (fins a 2.000 euros)

– Gestió de xarxes socials (fins a 2.500 euros)

– Gestió de clients i proveïdors (fins a 4.000 euros)

– Business intelligence i analítica (fins a 4.000 euros)

– Serveis i eines d’oficina virtual (fins a 12.000 euros)

– Gestió de processos (fins a 6.000 euros)

– Factura electrònica (fins a 1.000 euros)

– Comunicacions segures (fins a 6.000 euros)

– Ciberseguretat (fins a 6.000 euros)

5. Quin és l’import màxim de l’ajuda per beneficiari?

12.000 euros. Aquestes ajudes no són incompatibles amb la percepció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que cobreixin el mateix cost i procedeixin de qualsevol administració o ens públic o privat nacional, de la UE o d’organismes internacionals.

6. Com es concediran les ajudes?

De manera directa i sota l’únic criteri d’ordre de presentació de sol·licituds, sempre que hi hagi fons disponibles.

7. Quins requisits han de complir els candidats per optar a les ajudes?

– Han d’estar inscrits en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o en el cens equivalent de l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat econòmica desenvolupada en la data de sol·licitud de l’ajuda i tenir una antiguitat mínima de sis mesos.

– No poden tenir la consideració d’empresa en crisi.

– Cal estar al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.

– No poden estar subjectes a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.

– No haver incorregut en cap altra de les prohibicions previstes a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

– No superar el límit d’ajudes de minimis.

– Disposar de l’avaluació del Nivell de Maduresa Digital, d’acord amb el test de diagnòstic disponible a la plataforma Acelera pime (https://www.acelerapyme.gob.es/).

8. Quin serà el termini de presentació de les sol·licituds?

Des del 15 de març de 2022 a les 11.00 hores fins al 15 de setembre de 2022 a les 11.00 hores. Aquest termini conclourà abans si s’esgota el pressupost destinat a aquesta convocatòria.

9. Com es presenten les sol·licituds?

A través d’un formulari automatitzat habilitat a la seu electrònica de Red.es. També s’hi podrà accedir des de https://www.acelerapyme.gob.es/. Cal disposar de certificat electrònic. Els formularis no es podran emplenar a mà. Si necessites ajuda amb la tramitació, pots consultar l’espai d’ajudes públiques de CaixaBank i Minsait.

10. Com es notifiquen les resolucions?

A través de la seva publicació a la seu electrònica de Red.es, accessible des de https://www.acelerapyme.gob.es/. També es notificaran als beneficiaris de manera individualitzada per compareixença a Red.es.

Si t’interessa obtenir finançament a través dels fons europeus Next Generation, pots visitar l’espai Next Generation dins de caixabank.cat o consultar el Cercador d’ajudes de CaixaBank i Minsait, on podràs localitzar totes les convocatòries obertes i determinar quina s’ajusta més al projecte que vols impulsar.

Accepto les condicions d'ús.