ECONOMIA

Recompra d’accions: què és i com funciona

Temps de Lectura: 5 minuts

Recompra d’accions: què és i com funciona
Avatar

CaixaBank

07 Maig, 2024


Pagar dividends no és l’única manera que tenen les companyies de retribuir als seus accionistes. Has sentit mai parlar de la recompra d’accions? Saps com pot beneficiar aquesta operació a l’accionista?

Què és una recompra d'accions?

La recompra d’accions, o share buyback en anglès, és una altra manera que tenen al seu abast les companyies per remunerar als seus accionistes. A més, ha esdevingut molt popular els darrers anys.

Una recompra d’accions és una operació financera en què una empresa adquireix les seves pròpies accions en el mercat. Efectivament, la paraula «recompra» es refereix que un emissor (la companyia, en aquest cas) acudeix al mercat a comprar una part de les accions que va emetre al seu dia.

Quin efecte es persegueix amb aquesta acció? L’objectiu és reduir el capital social, és a dir, el nombre d’accions en circulació, amortitzant o eliminant les accions recomprades.

Com es fa una recompra d'accions?

Per executar la recompra d’accions, la companyia interessada pot contractar un o diversos intermediaris que l’ajuden en el procés. Això sí, per comprar les accions en el mercat, han de respectar la regulació vigent que, per a aquesta operativa en particular, estableix límits en el volum màxim diari i estableix unes normes per no generar tendència en el preu del valor.

Una vegada assolit l’objectiu marcat per a la recompra, les accions romanen en el balanç de l’empresa. Això es coneix com a autocartera. Les accions que estan en l’autocartera no tenen dret a dividend ni a vot.

La junta general d’accionistes de la companyia és l’òrgan que pot aprovar l’amortització d’aquestes accions i la corresponent reducció del capital social.

Què ha de fer un accionista per participar de la recompra d'accions?

En realitat, un accionista participa de la recompra d’accions sense haver de fer-hi res. L’efecte és automàtic: cada cop que una companyia compra accions pròpies, cadascun dels seus accionistes passa a posseir un percentatge més alt de l’empresa.

Un accionista també pot participar d’una recompra d’accions venent-ne les seves pròpies. Això sí, com que l’operació s’executa normalment a mercat obert (amb els límits que indiqui el venedor), els accionistes que prefereixin desfer-se de les seves accions han de formular la seva ordre de venda al mercat, com ocorre amb qualsevol altra operació. Això significa que no poden vendre les seves accions a la companyia de manera directa.

En aquests casos, qualsevol altre inversor que desitgi comprar més accions podrà fer-ho normalment, tal com ho faria fora d’un període de recompra d’accions.

Quins avantatges té la recompra d'accions per als accionistes?

Quins avantatges aporta un programa de recompra d’accions als accionistes que decideixen mantenir-ne les seves? En realitat, els beneficis són variats, tot i que es poden resumir en els següents:

  • Augmenta la participació relativa de l’accionista en l’empresa en reduir el nombre d’accions, com esmentàvem anteriorment.
  • Augmenta el benefici per acció (BPA), que és un indicador resultant de dividir el benefici net entre el nombre d’accions. Com que hi ha menys accions, el BPA s’incrementa i, amb això, si es manté el mateix payout o l’import total per distribuir en concepte de dividend, també augmentaria el dividend per acció.
  • Pot augmentar l’atractiu i la demanda de les accions, perquè aquesta mena d’operacions generen confiança en el mercat. Això és perquè la recompra d’accions sol interpretar-se com un indicador que l’empresa considera que les seves pròpies accions estan infravalorades.
  • Aporta avantatges fiscals a l’accionista si decideix no vendre els títols immediatament. Això és així perquè endarrereix el pagament d’impostos fins que rebi un dividend més alt per acció en futurs repartiments, a diferència del dividend tradicional.

Il·lustració mitjançant un exemple

Els avantatges que poden oferir una recompra per als accionistes es comprenen millor amb un exemple concret.

Posem el cas d’un accionista que tingui 100 accions d’una empresa amb 1.200 accions en circulació. Si aquesta empresa obtingués 1.500 euros de benefici i decidís repartir 900 euros en dividends entre tots els seus accionistes:

  • Sense recompra d’accions: amb la situació inicial de 1.200 accions en circulació, el BPA seria d’1,25 euros (1.500 euros entre 1.200 accions) i el dividend seria de 75 cèntims d’euro per acció (900 euros entre 1.200 accions). Així que l’accionista amb 100 accions rebria 75 euros.
  • Amb una recompra de 200 accions: després d’aquesta operació, hi hauria menys accions en circulació (1.000), per la qual cosa el BPA seria d’1,50 euros per acció (1.500 euros entre 1.000) i el dividend per acció augmentaria fins als 90 cèntims (900 euros entre 1.000). L’accionista amb 100 accions rebria 90 euros.

Per tant, repartint el mateix import entre els accionistes, la retribució per acció serà més elevada en cas que hi hagi hagut una recompra d’accions.
A més, l’accionista, previ a la recompra d’accions tenia una participació del 8,33 % en la companyia (100 accions sobre 1.200 accions en circulació). Després de la recompra d’accions, la seva participació augmenta fins al 10 % de la companyia (100 accions sobre 1000 accions en circulació), sense que hagi hagut de desemborsar res per això. Això explica per què amb la recompra d’accions l’accionista que manté la seva posició té més participació i, si no canvia res més, un valor més alt de les seves accions, amb més BPA i DPA.

Accepto les condicions d'ús.