ECONOMIA

Payout, dividend i altres termes que qualsevol accionista ha de conèixer

Temps de Lectura: 5 minuts

Payout, dividend i altres termes que qualsevol accionista ha de conèixer
Avatar

CaixaBank

28 Març, 2023


Endinsar-se al món de la inversió exigeix familiaritzar-se amb certs termes. Què són el dividend i el payout, per exemple, és una de les primeres qüestions que hem d’aclarir si volem invertir en accions d’una empresa. Això és així perquè ambdós termes estan directament relacionats amb els diners que rebrem a canvi de la nostra inversió.

Què és el dividend i com es valora

En el cas del dividend, es tracta de la part del benefici que es reparteix entre els accionistes d’una empresa. És a dir, el dividend constitueix la remuneració que reben aquests accionistes per la seva condició de propietaris de la societat.

Davant aquesta perspectiva, valorar el dividend d’una societat és una informació important per als accionistes. Hi ha alguns indicadors interessants que s’han de tenir en compte a l’hora d’obtenir aquesta informació clau per invertir, ja que permeten estimar quants diners rebrà un accionista pels títols que posseeix. També ajuden a conèixer millor la política de remuneració concreta d’una societat als seus accionistes.

Indicadors per valorar un dividend: rendibilitat i payout

Dins els indicadors que ajuden a valorar els dividends d’una societat —i, per tant, fonamentar correctament les decisions d’inversió—, destaquen la rendibilitat per dividend i el payout.

Rendibilitat per dividend

Aquest és un indicador que facilita molt la comparació entre opcions d’inversió. Concretament, la rendibilitat per dividend relaciona el dividend que distribueix una societat durant un any amb el preu de cotització de les seves accions.

En aquest cas, el resultat pot variar en funció del criteri que seguim a l’hora de seleccionar l’import del dividend distribuït, així com el preu de cotització.
Vegem-ho amb un exemple: si tenim una societat que reparteix en un any quatre dividends de dos cèntims d’euro cadascun i el preu de les seves accions és de dos euros, la seva rendibilitat per dividend serà del 4 %. És el resultat de dividir els vuit cèntims repartits durant l’any entre el preu per acció (2 euros) i multiplicar el resultat per 100 per obtenir el percentatge.

Això sí, cal tenir en compte que, si el preu de les accions baixa, la rendibilitat per dividend augmentarà. Així doncs, si el preu de l’exemple baixés a un euro, la rendibilitat per acció seria del 8 %.

Payout

Per part seva, el payout indica el percentatge del benefici obtingut que es distribueix entre els accionistes. En aquest cas, és la Junta General d’Accionistes de la societat la que determina quina part dels beneficis esperats es repartirà entre els accionistes en forma de dividend i quina part es reinverteix en el negoci.

Un exemple: si una societat guanya 1.000 euros i distribueix 500, el seu payout serà del 50 %, ja que reparteix la meitat dels seus beneficis entre els seus accionistes.

Per a què serveixen aquests indicadors?

Molt senzill: si coneixem la política de remuneració que segueix una entitat, ens resultarà més fàcil estimar l’import que repartirà entre els seus accionistes.

Per fer aquesta estimació, cal tenir en compte les previsions de beneficis que publiquen els analistes financers —previsions que, naturalment, poden variar—. En dividir aquesta xifra entre el nombre d’accions que hi ha en circulació, obtindrem el dividend per acció esperada, que ens donarà una estimació de l’import que cobrarem en funció de les accions que tinguem al nostre poder.

Posem un altre exemple més: si una empresa té un benefici estimat de 2.000 euros, 100.000 accions en circulació i un payout del 50 %, el dividend esperat per acció serà d’un cèntim d’euro. És el resultat de dividir el benefici estimat entre les accions i multiplicar el resultat per 0,5 —el percentatge del payout expressat en decimal—.

Tres formes de pagar dividends

Ja hem vist com valorar els dividends d’una societat, però com arriben a l’accionista?

Dividend en efectiu

Aquest és el dividend més habitual. En aquesta modalitat, l’accionista rep un ingrés amb la seva remuneració en efectiu. Pot ser a compte —quan es paga anticipant el benefici de l’exercici en curs—, complementari —es paga amb l’exercici ja tancat i els comptes aprovats— o extraordinari —a conseqüència d’un resultat extraordinari—.

Dividend en scrip

Es tracta d’aquell en el qual una societat remunera els seus accionistes mitjançant una ampliació de capital, que es fa amb càrrec a reserves. És a dir, l’accionista rep noves accions sense haver d’aportar diners.

Concretament, l’accionista rep drets de subscripció preferent i, amb aquests, pot triar entre diverses opcions que poden complementar-se entre si, per exemple: subscriure noves accions anant a l’ampliació de capital alliberada, o bé vendre aquests drets, sigui a la mateixa entitat o al mercat.

Cal tenir en compte que, si l’accionista tria vendre aquests drets i rebre efectiu, veurà reduït el seu percentatge de participació en el capital de l’empresa i, per tant, la seva participació en el benefici futur.

Recompra d’accions

En aquesta modalitat, la societat compra les seves pròpies accions per amortitzar-les. En altres paraules, les accions que recompra s’eliminen i deixen d’existir. Això sí, com menys accions hi ha en circulació, més proporció dels futurs dividends rebrà cada accionista.

Hi ha alguns casos en els quals els dividends que paga una empresa als seus accionistes repercuteixen positivament en la societat. El de CaixaBank n’és un: els seus principals accionistes són la Fundació ”la Caixa” i el FROB, juntament amb 600.000 accionistes més que confien en l’entitat.

Accepto les condicions d'ús.