ECONOMIA

TIN o TAE? Tot el que n’has de saber

Temps de Lectura: 5 minutos

TIN o TAE? Tot el que n’has de saber
Avatar

CaixaBank

18 Gener, 2018


Si ens estem plantejant obrir un compte corrent o fer un dipòsit en una entitat bancària, sol·licitar un préstec o una hipoteca, o fer una inversió, és normal que sorgeixin alguns dubtes. En aquest sentit, és important fixar-se en dos conceptes: el TIN, el tipus d’interès nominal, i la TAE, la taxa anual equivalent. Aquests dos termes estan establerts pel Banc d’Espanya i el que fan és reflectir les condicions del pagament dels interessos. En aquest article expliquem les seves característiques principals i la manera en què cadascun calcula el pagament dels interessos de forma diferent.

Què és el TIN?

El TIN (tipus d’interès nominal) és l’interès que l’entitat financera cobra en concepte d’ajornament dels pagaments. Es tracta d’un percentatge fix que el banc rep com a pagament pels diners que ha prestat al client. Pot ser anual, però no és el més usual. L’habitual és calcular-lo de forma mensual, tot i que també es podria fer de forma diària, setmanal o trimestral. L’important en aquest cas és fixar-se en el període temporal, per fer després els càlculs que interessin. Per exemple, un 6% nominal anual equivaldrà a un 0,5% nominal mensual (és a dir, 6% dividit entre 12 mesos).

Però el TIN no té en compte cap de les despeses que van associades a l’operació, ni tampoc no descompta la inflació (per oposició al tipus d’interès real, en què sí que es resta). Es tracta simplement, tal com indica el seu nom, de l’interès nominal, d’aquell que es pacta amb l’entitat bancària per fer l’operació.

I què és la TAE?

Per la seva banda, la TAE (i no el TAE, com es diu a vegades) correspon a la taxa anual equivalent. Què significa l’expressió anual equivalent? Significa que és el percentatge que indica, de forma anual, el cost o el rendiment efectiu que té un producte financer. El seu càlcul es fa seguint una fórmula matemàtica normalitzada, que té en compte el TIN de l’operació, però també altres factors, com ara la freqüència dels pagaments, les comissions bancàries per cancel·lació o amortització i també les altres despeses que genera l’operació. És, per tant, “anual” i “equivalent” i, per això, més completa i, en general, més útil que el TIN perquè el consumidor pugui prendre una decisió final.

De fet, el que permet la TAE és homogeneïtzar qualsevol producte financer a un període d’un any per tal de poder-lo comparar amb un altre producte similar, ja sigui de la mateixa entitat financera o d’altres entitats. Aporta, per tant, una visió més clara i real de quant pot aportar una inversió o de quant pot costar un crèdit.

D’acord amb la normativa del Banc d’Espanya, CaixaBank informa sempre sobre la TAE en tots els seus contractes, documents de liquidació i ofertes vinculants als seus clients, així com en les campanyes publicitàries que fa dels seus productes financers.

Així mateix, el Banc d’Espanya disposa del següent simulador, que permet obtenir la TAE d’una operació de préstec a partir de diversos conceptes: l’import del préstec, el seu tipus d’interès nominal, el seu termini d’amortització, les comissions i, en cas que la seva contractació sigui obligatòria, la prima de l’assegurança de protecció de pagaments.

Accepto les condicions d'ús.

Comentaris

Enviar comentari