ECONOMIA

Tinc l’obligació de presentar la declaració de la renda?

Temps de Lectura: 4 minuts

Tinc l’obligació de presentar la declaració de la renda?
Avatar

CaixaBank

13 Abril, 2022


Ja ha començat la campanya de la renda 2021 i molts contribuents es pregunten si estan obligats a presentar la declaració. Cal tenir en compte que, encara que no es tingui l’obligació, pot convenir presentar-la si el resultat és a tornar.

Com detalla l’Agència Tributària , estan obligats a presentar la declaració de la renda els contribuents següents que siguin persones físiques residents a Espanya:

  • Contribuents que hagin obtingut en l’exercici 2021 rendes superiors a les quanties que per a cada font expliquem en l’apartat “Rendes procedents de rendiments del treball”.
  • Contribuents que, independentment de la quantia i la naturalesa o font de les rendes obtingudes, tinguessin dret a aplicar el règim transitori de la deducció per inversió en habitatge habitual , la deducció per doble imposició internacional, o bé aquells que hagin fet aportacions a patrimonis protegits de les persones amb discapacitat, plans de pensions, plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial, assegurances de dependència o mutualitats de previsió social que redueixin la base imposable, quan exerceixin el dret corresponent.
  • Contribuents no obligats a declarar a causa de la quantia i la naturalesa o la procedència de la renda obtinguda en l’exercici, però que sol·licitin la devolució derivada de la normativa de l’IRPF que, si escau, els correspongui. És a dir, les retencions i ingressos a compte que s’haguessin suportat en la nòmina/pensió o per raons relatives a les deduccions per maternitat, família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec.

Encara que no es tingui l'obligació de fer la declaració, pot convenir presentar-la si el resultat és a tornar

Vegem més detingudament cada tipus de renda i la quantia que no hem de superar per no estar obligats a presentar la declaració:

Rendes procedents de rendiments del treball

No han de presentar la declaració de la renda aquells contribuents que el 2021 hagin rebut d’un únic pagador una quantitat igual o inferior a 22.000 euros en concepte de rendiments del treball personal (sou o pensions).

També n’estan exempts els qui hagin tingut diversos pagadors durant l’any i la suma del segon pagador i posteriors per ordre de quantia no hagi superat en conjunt els 1.500 euros bruts anuals.

Tampoc no s’ha de presentar quan els únics rendiments del treball siguin prestacions passives (pensions de la Seguretat Social i de classes passives, prestacions de plans de pensions, assegurances col·lectives, mutualitats de previsió social, plans de previsió social empresarial, plans de previsió assegurats i prestacions d’assegurances de dependència), sempre que l’import de les retencions practicades per aquests hagi estat determinat per l’Agència Tributària, amb prèvia sol·licitud del contribuent, mitjançant el model 146 i, a més, es compleixin els requisits següents:

  • Que no hagi augmentat durant l’exercici el nombre dels pagadors de prestacions passives pel que fa als inicialment comunicats en formular la sol·licitud.
  • Que l’import de les prestacions efectivament satisfetes pels pagadors no difereixi en més de 300 euros anuals del comunicat inicialment en la sol·licitud.
  • Que no s’hagi produït durant l’exercici cap altra de les circumstàncies determinants d’un augment del tipus de retenció previstes en l’article 87 del Reglament de l’IRPF.

Si el contribuent tingués rendiments del treball personal per import igual o superior als 14.000 euros anuals, estarà exempt de presentar la declaració sempre que:

  • Els rendiments del treball procedeixin de més d’un pagador i la suma de les quantitats percebudes del segon i restants per ordre de quantia superi els 1.500 euros anuals.
  • Es percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exempts.
  • Quan el pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retenir.
  • Quan es percebin rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció.

Rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials

L’Agència Tributària situa en 1.600 euros anuals el límit dels rendiments del capital mobiliari (dividends d’accions, interessos de comptes, de dipòsits o de valors de renda fixa, etc.) i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte (guanys derivats de reemborsaments de participacions en fons d’inversió) per estar exempts de presentar la declaració.

En aquest cas, aclareix que aquests rendiments i guanys del contribuent han d’estar subjectes a retenció o ingrés a compte, llevat de guanys patrimonials procedents de transmissions o reemborsaments d’accions o participacions d’institucions d’inversió col·lectiva en què la base de retenció no procedeixi de determinar-la per la quantia a integrar en la base imposable.

Rendes immobiliàries, lletres del Tresor i subvencions per a habitatge

No han de presentar la declaració els qui hagin obtingut rendes immobiliàries imputades, rendiments de lletres del Tresor i subvencions per a l’adquisició d’habitatges de protecció oficial o de preu taxat, i altres guanys patrimonials derivats d’ajuts públics, amb un límit conjunt de 1.000 euros anuals.

Els contribuents que obtinguin rendiments íntegres del treball, de capital o d’activitats econòmiques o guanys patrimonials que conjuntament no superin els 1.000 euros no han de presentar la declaració, així com tampoc hauran de fer-ho els qui hagin tingut, exclusivament, pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros.

És important saber que tots aquests límits són aplicables tant en tributació individual com conjunta.

Hisenda recorda l’obligació de declarar de tots aquells contribuents que percebin qualsevol altre tipus de rendes diferents de les que acabem de detallar o que superin els imports màxims indicats.

Accepto les condicions d'ús.