SOSTENIBILITAT

Tornada a l’escola: ajudes per a alumnes amb necessitats de suport educatiu

Temps de Lectura: 2 minuts

Tornada a l’escola: ajudes per a alumnes amb necessitats de suport educatiu
Avatar

CaixaBank

24 Agost, 2022


Des del 19 de maig està oberta la convocatòria per accedir a les ajudes que ofereix el Govern per a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, que es podran sol·licitar fins al 30 de setembre de 2022.

Aquestes ajudes estan dirigides a persones que tenen una necessitat específica de suport educatiu derivat de discapacitat, trastorn greu de conducta o de la comunicació i del llenguatge, trastorn de l’espectre autista i altes capacitats.

Els segments als quals es destinaran les ajudes són educació infantil (excepte en el cas d’altes capacitats), educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i de grau superior i ensenyaments artístics professionals.

També es podran sol·licitar per a formació professional de grau bàsic, programes de formació per a la transició a la vida adulta i altres programes formatius de formació professional. Els alumnes amb altes capacitats no podran optar a ajudes en aquests tres tipus d’estudis.

Ajudes per a ensenyament, transport, menjador o residència

En el cas de l’alumnat amb discapacitat, trastorn greu de conducta o de la comunicació i del llenguatge o TEA, s’ofereixen les ajudes directes següents:

  • Ensenyament: fins a 862 euros si l’alumne estudia en centres privats no concertats. Aquesta ajuda és compatible amb d’altres.
  • Transport interurbà: fins a 617 euros si el centre en què cursa els estudis el sol·licitant de l’ajuda es troba en una localitat diferent de la del seu domicili.
  • Menjador escolar: fins a 574 euros si l’alumne acredita que dina al centre.
  • Residència escolar: fins a 1.795 euros. És necessari acreditar l’ús d’aquest servei per poder rebre els fons. Aquesta ajuda és incompatible amb les de menjador i transport interurbà i urbà, però compatible amb la de transport per a cap de setmana.
  • Transport de cap de setmana: fins a 442 euros per al trasllat els caps de setmana d’alumnes interns en centres d’educació especial.
  • Transport urbà: fins a 308 euros. És necessari acreditar la necessitat d’aquesta ajuda en funció del tipus de la discapacitat i la distància entre el domicili i el centre. La recepció d’aquests fons és incompatible amb l’ajuda al transport interurbà i amb la del trasllat de cap de setmana.
  • Llibres i material didàctic: entre 105 i 204 euros segons els estudis que cursi el sol·licitant.
  • Reeducació pedagògica: fins a 913 euros si es justifica que el sol·licitant la necessita i no la rep al seu centre educatiu.
  • Reeducació de llenguatge: fins a 913 euros si es justifica que el sol·licitant la necessita i no la rep al seu centre educatiu

Subsidis per a menjador i transport

Els alumnes amb discapacitat, trastorn greu de conducta o de la comunicació i del llenguatge o TEA també podran rebre tres tipus de subsidis en el cas de no poder accedir a les ajudes directes:

Menjador escolar: fins a 574 euros si el sol·licitant acredita que dina al centre
Transport interurbà: fins a 617 euros si el centre en què estudia l’alumne es troba en una localitat diferent del seu domicili
Transport urbà: fins a 308 euros si es justifica el tipus de discapacitat i la distància entre el domicili i el centre. Aquest subsidi és incompatible amb el de transport interurbà.

El Govern especifica que no es concediran ajudes o subsidis quan els centres educatius ja rebin fons per oferir aquests serveis o quan els fons els aboni qualsevol administració pública.

Per a la concessió d’aquestes ajudes i subsidis es tindran en compte una sèrie de requisits relacionats amb l’edat i tipus de centre al qual assisteixi l’alumne, la necessitat de suport educatiu i la situació econòmica de la unitat familiar del sol·licitant.

Ajudes per a alumnes amb altes capacitats

D’altra banda, l’ajuda de suport educatiu als alumnes amb altes capacitats “és única i va dirigida a l’assistència a programes específics”, sempre que siguin un complement als estudis, apunta el Govern.

Amb aquestes condicions, ofereix ajudes de fins a 913 euros per a aquests programes. L’Administració també recorda que no concedirà aquestes ajudes si l’alumne ja assisteix a programes similars que s’imparteixin de manera gratuïta.

Abans d’atorgar l’ajuda, es valorarà la situació econòmica de la unitat familiar de l’alumne durant l’exercici 2021. Es tindrà en compte la renda obtinguda i els elements relacionats amb el patrimoni, així com els rendiments del capital, els guanys patrimonials o els immobles que tingui la família.

El Govern també especifica els casos en què aquests alumnes no tindran dret a percebre els fons.

Accepto les condicions d'ús.