ECONOMIA

Renda per càpita familiar: què és y com es calcula

Temps de Lectura: 4 minuts

Renda per càpita familiar: què és y com es calcula
Avatar

Pedro Rodríguez Mateo

Asesoría Fiscal CaixaBank

03 Juny, 2024


La renda per càpita de la unitat familiar, també coneguda com a renda familiar per càpita, és una variable econòmica clau per a la sol·licitud de diferents ajudes, com ara beques d’educació o formació professional.

Encara que és senzilla de calcular, pot variar cada any en funció de com ho estipulin els decrets reals que regulen les beques o com sigui la fórmula que apliqui cada comunitat autònoma.

En principi, la renda familiar es calcula com la suma de les rendes personals dels membres de la unitat familiar (renda familiar) dividida entre el nombre de membres.

Tanmateix, a la pràctica, cada convocatòria pot fer ús d’una fórmula lleugerament diferent, que beneficiï les famílies nombroses, monoparentals i monomarentals, amb avis a càrrec, amb fills amb discapacitat o amb altres càrregues familiars.

En aquest article, responem a:

Què és la renda personal?

Per poder calcular la renda familiar o la renda familiar per càpita, és important entendre què s’entén per «renda» a Espanya, que segons el Diccionari panhispànic de l’espanyol jurídic  consisteix en dues variables:

  1. Utilitat o benefici que rendeix anualment alguna cosa o el que se’n cobra.
  2. Ingrés, cabal, augment de la riquesa d’una persona.

En essència, el SEPE informa que es consideren com a renda els conceptes següents:

  • Els rendiments del treball.
  • Les activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques un cop restades les seves despeses.
  • Les pensions i prestacions de la Seguretat Social, com el subsidi per desocupació.
  • El capital mobiliari, dinerari o en espècie que provingui d’elements patrimonials, béns o drets, sempre que no siguin immobiliaris i no estiguin destinats a activitats econòmiques.

A la pràctica, si s’ha presentat la declaració de la renda, és molt útil tenir-la a mà per calcular la renda personal pròpia: cal sumar la base imposable general a la base imposable de l’estalvi i restar-hi la quota resultant (caselles 435, 460 i 595, respectivament de la declaració de la renda de 2023).

Si no s’ha presentat, s’han de tenir en compte igualment els ingressos rebuts i les despeses deduïbles, és a dir, caldria simular una declaració de la renda i fer un càlcul similar.

La renda personal s’expressa en unitats monetàries, com ara euros, a l’any. Per exemple, en Manuel (42 anys) té una renda personal de 12.330 euros a l’any.

Què és la renda familiar i quines variacions pot patir?

La renda familiar és una magnitud que també es mesura en euros. És el resultat de sumar totes les rendes dels membres de la família.

Formalment, «la renda familiar a l’efecte de beca o ajuda s’obtindrà per l’agregació de les rendes de cadascun dels membres computables de la família que obtingui ingressos de qualsevol naturalesa», segons el Reial decret 117/2023, de 21 de febrer, pel qual s’estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i els imports de les beques i ajudes a l’estudi per al curs 2023-2024. Tanmateix, no és l’única definició legal. Altres beques poden fer servir altres variables.

En el cas del Reial decret 117/2023, no es tracta d’una suma directa, sinó ponderada, de la qual es poden restar algunes deduccions. Això és així perquè no totes les rendes computen igual de cara a la renda familiar.

Vegem-ne un exemple que pren dades realistes de la renda anual neta a Espanya per edat i gènere:

A l’exemple, en Manuel viu amb l’Alicia (38 anys); les seves dues filles, la Gema (21 anys) i l’Olga (17 anys); i la seva mare, la Belén (63). Les rendes anuals de cada membre de la família són:

Persona Edat Renda personal
Manuel 42 12.330 euros
Alicia 38 11.692 euros
Gema 21 9.700 euros
Olga 17 9.100 euros
Belén 63 13.331 euros
Suma total 56.153 euros

La suma total de les rendes personals de la família és de 56.153 euros. Encara que de manera col·loquial es pot sobreentendre que «la renda familiar total és d’uns 56.000 euros», és important destacar que, per a aquest conjunt de beques, la renda familiar no és la suma sense més de les rendes dels membres de la unitat familiar. De fet, és la suma ponderada, en la qual:

  • Les rendes dels sustentadors principals computen al 100 %. Què és un sustentador principal? Segons l’INE, «es considera com a sustentador principal el membre de la llar de 16 o més anys l’aportació periòdica (no ocasional) al pressupost comú del qual es destina a atendre les despeses de la llar en un grau més elevat que les aportacions de cadascun dels membres restants».
  • La resta de les persones computen al 50 %.
  • A més, es resten algunes quantitats en cas de família nombrosa (525 euros per cadascuna de les germanes i germans), per discapacitat (1.811 euros per cadascuna de les germanes i germans amb discapacitat) o per estudis (1.176 euros per cada germà o germana menor de 25 anys que resideixi fora i estudiï a la universitat).

Com quedaria l’exemple de la nostra família amb aquestes noves dades?

Persona Edat  Renda personal  Ponderació  Renda personal ponderada
 Manuel 42 12.330 euros 1 12.330 euros
 Alicia 38 11.692 euros 1 11.692 euros
 Gema 21 9.700 euros 0,5 4.850 euros
 Olga 17 9.100 euros 0,5 4.550 euros
 Belén 63 13.331 euros 1 13.331 euros
 Suma total   56.153 euros 46.753 euros

La renda familiar d’aquesta família, segons el reial decret esmentat, és de 46.753 euros. Altres beques i ajudes poden fer servir diferents elements de ponderació o diferents deduccions.

Què és la renda per càpita de la unitat familiar o renda familiar per càpita?

La renda familiar per càpita no és més que la suma de les rendes de tota la família dividida entre els seus membres respectius.

En el cas de l’exemple, la suma de rendes personals donava un total de 56.153 euros i, atès que són cinc persones, la renda per càpita ronda els 11.230 euros.

Tanmateix, la renda familiar per càpita ponderada, segons el Reial decret 117/2023 (recordem, el que estableix els llindars per accedir a beques), parteix d’una suma de rendes de 46.753 euros, per la qual cosa la renda per càpita seria d’uns 9.250 euros.

Encara que les expressions «renda familiar» o «renda familiar per càpita» puguin semblar autoexplicatives, el fet cert és que legalment pot ser que no tinguin cap relació amb una fórmula simple de sumar rendes i dividir entre el nombre de persones.

Cada beca o sistema d’ajudes ha de definir què considera com a renda familiar i quins coeficients aplica a cada persona.

Accepto les condicions d'ús.