ECONOMIA

Quins documents són necessaris perquè em facin la declaració de la renda?

Temps de Lectura: 5 minuts

Quins documents són necessaris perquè em facin la declaració de la renda?
Avatar

Pedro Rodríguez Mateo

Asesoría Fiscal CaixaBank

08 Abril, 2024


El 3 d’abril passat es va iniciar la campanya de la renda 2023-2024, que finalitzarà el dia 1 de juliol.

Tens diverses opcions per fer aquest tràmit, una de les quals és anar presencialment a una delegació de l’Agència Tributària perquè t’ajudin a fer la declaració amb el soport de certs documents. Podràs fer-ho des del 3 de juny vinent.

Recorda que, si optes per aquesta modalitat, hauràs de demanar cita prèvia entre el 29 de maig i el 28 de juny, per alguna d’aquestes vies:

Per facilitar-los la tasca als tècnics d’Hisenda, quan et confeccionin la declaració de la renda, has d’anar a les oficines de l’AEAT amb tot un seguit de documentació.

 • Seu electrònica de l’Agència Tributària, amb NIF/NIE o DNI electrònic, certificat electrònic, Cl@ve PIN o número de referència.
 • App de l’Agència Tributària, a través de l’opció “Assistència i cita prèvia / Cita per a renda”.
 • Per telèfon trucant als números 91 535 73 26 / 901 12 12 24 (serveis automatitzats) o als telèfons 91 553 00 71 / 901 22 33 44 (de dilluns a divendres, de 9 a 19 hores).

Abans d’anar a la cita, convé que apleguis una sèrie de documents que ajudaran els tècnics d’Hisenda a fer la declaració de la renda. Aquesta és la documentació que necessitaràs:

1. Documents sobre la situació personal

Els documents que no poden faltar perquè et facin la declaració de la renda comencen amb els que ajuden a identificar-te:

  • DNI original del titular que va a la cita i fotocòpia del DNI de tots els qui figurin en la declaració.
  • Número IBAN del compte bancari en què es facin els càrrecs, en cas que la renda surti a pagar, o bé les devolucions (recorda que al compte hi ha de constar com a titular el contribuent, és a dir, qui presenta la declaració).
  • Les referències cadastrals de tots els immobles propietat de la persona que va a la cita o en què visqui de lloguer o en altres circumstàncies. Podràs trobar la referència al rebut de l’impost de béns immobles (IBI).
 • Autorització signada per altres declarants i fotocòpia del DNI (membres de la unitat familiar o tercers) per fer i, si escau, presentar la declaració en nom seu. Al web de l’AEAT tenen aquest model d’autorització que pots baixar i emplenar per portar-lo a la cita.

2. Documents per a deduccions autonòmiques

Una part important de la declaració de la renda són les deduccions autonòmiques o els beneficis fiscals a què et puguis acollir. Hauràs de portar a la cita els justificants relatius a l’exercici 2023, per acreditar que realment te’ls pots deduir o te’n pots beneficiar. Aquests documents són els següents:

  • Deduccions per lloguer: si vius en un immoble llogat, necessitaràs el NIF de l’arrendador i les quantitats pagades pel lloguer (còpia dels rebuts pagats).
  • Deducció per l’adquisició d’habitatge habitual amb ampliació del préstec: en aquest cas, hauràs de presentar els saldos pendents d’amortitzar del préstec original.
  • Deducció per hipoteca: si tens dret a deduir-te el pagament de la hipoteca, també hauràs de portar els rebuts de les assegurances vinculades al préstec hipotecari (com ara l’assegurança de vida o el de llar), per incloure’ls com a despesa deduïble. Això sí, podràs deduir-los sempre que aquestes assegurances constin entre les condicions del prestador, és a dir, que apareguin com a condició a les escriptures del préstec hipotecari. Així, les primes satisfetes formaran part de la deducció per inversió en habitatge habitual, tal com ha indicat la Direcció General de Tributs a les consultes vinculants V2082-11 o V1653-12.
 • Deducció per donatius: si vas fer donatius el 2023 i te’ ls vols deduir, hauràs de presentar justificants o certificats que acreditin les donacions.

3. Documents segons el tipus de renda percebuda

Rendes per rendiments del treball

Treballes per compte d’altri? Llavors hauràs d’aportar a Hisenda la documentació següent:

 • El certificat que emet el pagador o els pagadors que hagis tingut durant l’exercici. Això inclou el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), si has rebut alguna prestació per atur en l’exercici 2023; si no ho tens, ets a temps de sol·licitar-ho al web del SEPE o per telèfon.
 • Si estàs afiliat a algun sindicat, hauràs d’aportar l’import de les quotes satisfetes. Si exerceixes una professió per a la qual és obligatòria la col·legiació, també hauràs de portar l’import de les quotes satisfetes als col·legis professionals.
 • Si has tingut algun litigi amb algun ocupador, hauràs d’aportar la documentació que justifiqui els imports pagats en defensa jurídica, si te’ls vols deduir a la declaració de l’IRPF.

Rendes per rendiments del capital immobiliari

Si perceps lloguers de pisos, locals, places de garatge o altres immobles de què tinguis la propietat o l’usdefruit, és important que portis els justificants d’ingressos (com els contractes) i despeses deduïbles (per exemple, factures).

Si perceps lloguers, has de portar els justificants dels ingressos.

Per facilitar-te la tasca, l’Agència Tributària posa a la teva disposició un document que t’ajuda a relacionar totes les dades dels immobles que tinguis llogats. Et serà útil per comprovar que portes tots els documents necessaris a la cita.

Si has percebut aquest tipus de rendes, hauràs d’aportar certificats d’empreses, entitats financeres i d’assegurances, contractes, rebuts de despeses en les transmissions de lletres del Tresor, obligacions o altres actius financers, etc. És a dir, hauràs de portar la informació fiscal que solen facilitar les entitats financeres i asseguradores als seus clients, que segur que ja tens.

Tingues en compte que, si has percebut una assegurança contractada abans del 31/12/1994, hauràs de justificar l’import del capital rebut. Això és així perquè aquest tipus de productes estan subjectes a un règim fiscal transitori que en permet la reducció.

Guanys i pèrdues patrimonials per venda d'habitatge habitual

Si durant el 2023 has venut l’habitatge habitual, hauràs de portar una sèrie de documents a les oficines d’Hisenda, perquè els tècnics puguin establir correctament els guanys o les pèrdues derivades de l’operació en la declaració:

 • Escriptures de compra i de venda.
 • Dates d’adquisició i transmissió: aquesta dada és a l’escriptura, però és important que la tinguis a mà.
 • Imports reals, despeses i tributs d’adquisició i transmissió.
 • Les declaracions de la renda corresponents als exercicis en què s’hagin practicat deduccions per l’habitatge transmès.
 • Dades de préstecs hipotecaris i el capital pendent d’amortitzar en la data de venda.

Guanys i pèrdues patrimonials per vendre altres béns o percebre premis o subvencions

Si has venut un immoble diferent del teu habitatge habitual, si has obtingut guanys patrimonials de vendes a través de plataformes com Wallapop o has rebut alguna subvenció, entre altres transaccions, hauràs d’aportar la documentació següent:

 • Escriptures o documentació acreditativa.
 • Dates d’adquisició i transmissió.
 • Imports reals, despeses i tributs de compra i venda.
 • Certificats de fons d’inversió.
 • Justificants de premis.
 • Justificants de subvencions.

Regularització per devolució d'interessos percebuts de clàusules terra

Si el 2023 vas rebre alguna devolució per la clàusula terra de la hipoteca, només hauràs de lliurar als tècnics d’Hisenda:

 • El certificat de l’entitat financera que indiqui els exercicis a què correspon l’interès excessiu cobrat per clàusules terra nul·les.
 • Les declaracions dels exercicis no prescrits en què es va practicar deducció per habitatge habitual o es van incloure dins les despeses deduïbles de rendiments d’activitats econòmiques o capital immobiliari.

En cas que la teva opció d’elaboració i presentació sigui per telèfon, la documentació que has de tenir preparada per a quan et truquin serà la mateixa que si optes per la presencialitat.

Recorda que, en aquest cas, l’Agència Tributària et trucarà des del telèfon 810 520 052 al número de telèfon que hagis facilitat (o des del 91 727 62 22 si has donat un número de telèfon estranger).

Accepto les condicions d'ús.