ECONOMIA

Quins documents he de portar a Hisenda perquè em facin la declaració de la renda?

Temps de Lectura: 5 minuts

Quins documents he de portar a Hisenda perquè em facin la declaració de la renda?
Avatar

CaixaBank

24 Maig, 2022


El passat 6 d’abril va començar la campanya de la renda 2021, que s’acabarà el 30 de juny. Entre les modalitats per fer la declaració, l’Agència Tributària t’ofereix la possibilitat de fer-la presencialment a les seves oficines a partir del pròxim dia 1 de juny.

Per fer-ho, cal demanar cita prèvia entre el 26 de maig i el 29 de juny per una d’aquestes tres vies:

 • Internet, amb NIF/NIE o DNI electrònic, certificat electrònic, Cl@ve PIN o referència.
 • L’app de l’Agència Tributària.
 • Telèfon de cita prèvia per a Renda amb atenció personal: 91 553 00 71 o 901 22 33 44. De dilluns a divendres, de 9 a 19 hores.

Per facilitar-los la tasca als tècnics d’Hisenda, quan et confeccionin la declaració de la renda, has d’anar a les oficines de l’AEAT amb tot un seguit de documentació.

Documents sobre la situació personal

 • DNI original del titular que va a la cita i fotocòpia del DNI de tots els qui figurin en la declaració.
 • Número IBAN del compte bancari en què s’han de fer els càrrecs o les devolucions.
 • Les referències cadastrals de tots els immobles de la propietat de la persona que va a la cita o en què visqui de lloguer o en unes altres circumstàncies. Aquesta referència apareix en el rebut de l’impost de béns immobles (IBI).
 • Autorització signada per altres declarants i la fotocòpia del DNI (membres de la unitat familiar o tercers) per fer, i si cal presentar, la declaració en nom seu. A la seva pàgina web, l’AEAT ofereix aquest model d’autorització per baixar-lo i emplenar-lo de cara a la cita presencial.
Documents necessaris per fer la declaració de la renda a Hisenda

Documents per a deduccions autonòmiques

Si et pots acollir a qualsevol mena de deduccions autonòmiques o beneficis fiscals, has de presentar els justificants que acreditin que realment te’n pots beneficiar, com ara:

 • Si vius en un immoble llogat, necessites el NIF de l’arrendador i les quantitats pagades pel lloguer (còpia dels rebuts pagats).
 • Si vols beneficiar-te per l’adquisició d’habitatge habitual amb ampliació del préstec, has de presentar els saldos pendents d’amortitzar del préstec original.
 • En cas que tinguis hipoteca i que tinguis dret a deduir-te’n el pagament, també has de dur els rebuts de les assegurances vinculades per incloure’ls com a despesa deduïble.
 • Si vas fer donatius i te’ls vols deduir, has de presentar els justificants o els certificats que acreditin aquesta donació.

Documents segons el tipus de renda percebuda

Rendes per rendiments del treball

 

Si ets assalariat, has d’aportar a Hisenda:

 • El certificat emès pel pagador.
 • Si estàs afiliat a algun sindicat, has d’aportar l’import de les quotes satisfetes.
 • En cas que estiguis col·legiat i que la col·legiació sigui obligatòria per poder treballar, has de portar l’import de les quotes satisfetes a col·legis professionals.
 • En cas que el treballador hagi tingut algun litigi amb el seu ocupador i vulgui deduir-se les despeses de defensa jurídica, cal aportar la documentació justificativa d’aquest import.

I en cas que durant l’exercici 2021 hagis rebut una prestació per desocupació, has d’aportar el certificat que emet el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE). Si no tens aquest certificat, pots obtenir-lo a la pàgina web del SEPE.

 

Rendes per rendiments del capital immobiliari

 

En aquest cas, són importants els justificants d’ingressos (contractes…) i despeses deduïbles (factures…) pels lloguers de pisos, locals, places de garatge o altres dels quals siguis propietari o usufructuari.

L’Agència Tributària t’ofereix aquest document per ajudar-te a relacionar totes les dades, que a més et servirà per tenir un control de tota la documentació que portes.

 

Per rendiments del capital mobiliari

 

Has d’aportar certificats d’empreses, entitats financeres i d’assegurances, contractes, rebuts de despeses en les transmissions de lletres del tresor, obligacions o altres actius financers, etc. En resum, la informació fiscal que faciliten les entitats financeres\asseguradores als seus clients.

Recorda que si has percebut una assegurança contractada abans de 31/12/1994, has de justificar l’import del capital rebut.

 

Guanys i pèrdues patrimonials per venda d’habitatge habitual

 

Quan vagis a les oficines d’Hisenda perquè et confeccionin la declaració, has d’aportar:

 • Escriptures de compra i de venda.
 • Dates d’adquisició i transmissió (encara que aquesta dada apareix a l’escriptura, és important tenir-la a mà).
 • Imports reals, despeses i tributs de compra i venda.
 • Les declaracions dels exercicis en què es van practicar deduccions per l’habitatge transmès.
 • Dades de préstecs hipotecaris i el capital pendent d’amortitzar en la data de venda.

 

Guanys i pèrdues patrimonials per vendes d’accions, immobles o altres béns, fons d’inversió, premis, subvencions, etc.

 

En aquest cas, els documents principals que cal aportar són:

 • Escriptures i documentació acreditativa.
 • Dates d’adquisició i transmissió.
 • Imports reals, despeses i tributs de compra i venda.
 • Certificats de fons d’inversió.
 • Justificant de premis.
 • Justificant de subvencions.

 

Regularització per devolució d’interessos percebuts de clàusules sòl

 

Només cal lliurar als tècnics d’Hisenda:

 • El certificat de l’entitat financera indicant els exercicis als quals correspon l’interès excessiu cobrat per clàusules sòl nul·les.
 • Les declaracions dels exercicis no prescrits en què es va practicar deducció per habitatge habitual o en què es van incloure dins les despeses deduïbles de rendiments d’activitats econòmiques o capital immobiliari.