ECONOMIA

Quins documents he de portar a Hisenda perquè em facin la declaració de la renda?

Temps de Lectura: 5 minuts

Quins documents he de portar a Hisenda perquè em facin la declaració de la renda?
Avatar

Pedro Rodríguez Mateo

Asesoría Fiscal CaixaBank

17 Abril, 2023


El passat 11 d’abril va començar la campanya de la renda 2022, que finalitza el 30 de juny. Entre les modalitats per fer la declaració, l’Agència Tributària t’ofereix la possibilitat de fer-la presencialment a les seves oficines a partir del pròxim 1 de juny.

Per fer-ho, cal demanar cita prèvia entre el 25 de maig i el 29 de juny per una d’aquestes tres vies:

 • Internet, amb NIF/NIE o DNI electrònic, certificat electrònic, Cl@ve PIN o referència.
 • L’app de l’Agència Tributària.
 • Telèfon de cita prèvia per a Renda amb atenció personal: 91 553 00 71 o 901 22 33 44. De dilluns a divendres, de 9 a 19 hores.

Per facilitar-los la tasca als tècnics d’Hisenda, quan et confeccionin la declaració de la renda, has d’anar a les oficines de l’AEAT amb tot un seguit de documentació.

Documents sobre la situació personal

 • DNI original del titular que va a la cita i fotocòpia del DNI de tots els qui figurin en la declaració.
 • Número IBAN del compte bancari en què s’han de fer els càrrecs, en cas que la renda surti a pagar, o les devolucions. Recorda que al compte ha de figurar com a titular el contribuent; és a dir, qui presenta la declaració.
 • Les referències cadastrals de tots els immobles de la propietat de la persona que va a la cita o en què visqui de lloguer o en unes altres circumstàncies. Aquesta referència apareix al rebut de l’impost de béns immobles (IBI).
 • Autorització signada per altres declarants i la fotocòpia del DNI (membres de la unitat familiar o tercers) per fer, i si cal presentar, la declaració en nom seu. A la seva pàgina web, l’AEAT ofereix aquest model d’autorització per baixar-lo i emplenar-lo de cara a la cita presencial.
Documents necessaris per fer la declaració de la renda a Hisenda

Documents per a deduccions autonòmiques

Si et pots acollir a qualsevol mena de deduccions autonòmiques o beneficis fiscals, has de presentar els justificants que acreditin que realment te’n pots beneficiar, com ara:

 • Si vius en un immoble llogat, necessites el NIF de l’arrendador i les quantitats pagades pel lloguer (còpia dels rebuts pagats).
 • Si vols beneficiar-te per l’adquisició d’habitatge habitual amb ampliació del préstec, has de presentar els saldos pendents d’amortitzar del préstec original.
 • En cas que tinguis hipoteca i que tinguis dret a deduir-te’n el pagament, també has de portar els rebuts de les assegurances vinculades al préstec hipotecari (com ara l’assegurança de vida o la de la llar), sempre que aquestes assegurances figurin entre les condicions del prestador —és a dir, que apareixen com a condició entre les condicions del prestador—, les primes satisfetes formaran part de la deducció per inversió en habitatge habitual, tal com ha indicat la Direcció General de Tributs en les Consultes Vinculants V2082-11 o V1653-12, per incloure’ls-hi com a despesa deduïble.
 •  Si vas fer donatius i te’ls vols deduir, has de presentar els justificants o els certificats que acreditin aquesta donació.

Documents segons el tipus de renda percebuda

1 – Rendes per rendiments del treball

Si ets assalariat, has d’aportar a Hisenda:

 • El certificat emès pel pagador o pagadors que hagis tingut durant l’exercici.
  Recorda que si, durant l’exercici 2022, has rebut alguna prestació per desocupació, has d’aportar el certificat que emet el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE). Si no tens aquest certificat, pots obtenir-lo a la pàgina web del SEPE.
 • Si estàs afiliat a algun sindicat, has d’aportar l’import de les quotes satisfetes.
 • En cas que estiguis col·legiat i que la col·legiació sigui obligatòria per poder treballar, has de portar l’import de les quotes satisfetes a col·legis professionals.
 • En cas que el treballador hagi tingut algun litigi amb el seu ocupador i vulgui deduir-se les despeses de defensa jurídica, cal aportar la documentació justificativa d’aquest import.

2 – Rendes per rendiments del capital immobiliari

En aquest cas, són importants els justificants d’ingressos (contractes…) i despeses deduïbles (factures…) pels lloguers de pisos, locals, places de garatge o altres dels quals siguis propietari o usufructuari.

L’Agència Tributària t’ofereix aquest document per ajudar-te a relacionar totes les dades, que a més et servirà per tenir un control de tota la documentació que portes.

3 – Rendes per rendiments del capital mobiliari

Has d’aportar certificats d’empreses, entitats financeres i d’assegurances, contractes, rebuts de despeses en les transmissions de lletres del tresor, obligacions o altres actius financers, etc.

En resum, la informació fiscal que faciliten les entitats financeres\asseguradores als seus clients.

Recorda que si has percebut una assegurança contractada abans del 31/12/1994, has de justificar l’import del capital rebut.

4 – Guanys i pèrdues patrimonials per venda d’habitatge habitual

Quan vagis a les oficines d’Hisenda perquè et confeccionin la declaració, has d’aportar:

 • Escriptures de compra i de venda.
 • Dates d’adquisició i transmissió (encara que aquesta dada apareix a l’escriptura, és important tenir-la a mà).
 • Imports reals, despeses i tributs de compra i venda.
 • Les declaracions dels exercicis en què es van practicar deduccions per l’habitatge transmès.
 • Dades de préstecs hipotecaris i el capital pendent d’amortitzar en la data de venda.

5 – Guanys i pèrdues patrimonials per vendes d’accions, immobles o altres béns, fons d’inversió, premis, subvencions, etc.

En aquest cas, els documents principals que cal aportar són:

 • Escriptures i documentació acreditativa.
 • Dates d’adquisició i transmissió.
 • Imports reals, despeses i tributs de compra i venda.
 • Certificats de fons d’inversió.
 • Justificant de premis.
 • Justificant de subvencions.

6 – Regularització per devolució d’interessos percebuts de clàusules terra

Només cal lliurar als tècnics d’Hisenda:

 • El certificat de l’entitat financera indicant els exercicis als quals correspon l’interès excessiu cobrat per clàusules terra nul·les.
 • Les declaracions dels exercicis no prescrits en què es va practicar deducció per habitatge habitual o en què es van incloure dins les despeses deduïbles de rendiments d’activitats econòmiques o capital immobiliari.