ECONOMIA

Com es pot millorar la declaració de la renda 2023 abans que no acabi l’any

Temps de Lectura: 5 minuts

Com es pot millorar la declaració de la renda 2023 abans que no acabi l’any
Avatar

Pedro Rodríguez Mateo

Asesoría Fiscal CaixaBank

22 Novembre, 2023


L’any 2023 s’acosta a la fi i també s’acaba l’any fiscal. Això vol dir que encara queda temps per millorar la declaració de la renda 2023, que és la que es presentarà el 2024. Concretament, tindrem fins al dia 31 de desembre per fer-ho.

Hi ha un seguit d’actuacions que podem dur a terme per presentar una declaració de la renda més favorable l’any vinent.

A continuació repassarem algunes de les més habituals, així com certes novetats que han sorgit enguany:

1 – Amortització de la hipoteca

2 – Lloguer d’habitatges

3 – Aportació al pla de pensions

4 – Eficiència energètica d’habitatges i vehicles

5 – Inversió en empreses emergents”

6 – ONG, col·legis professionals, sindicats i partits polítics

1 - Amortització de la hipoteca

Es tracta d’una de les deduccions més conegudes, si bé no es pot pas aplicar a tothom que té una hipoteca. De fet, aquesta deducció és exclusiva per als qui hagin adquirit l’habitatge objecte de la hipoteca abans de l’any 2013 i que, a més, hi resideixin d’una manera habitual.

Què passa amb els qui han comprat la casa abans del 2013 però es muden a un altre habitatge? No es podran beneficiar d’aquesta deducció mentre resideixin en un altre lloc. Això sí, si tornen a viure d’una manera habitual en aquesta casa durant un mínim de tres anys, es podran tornar a beneficiar d’aquesta deducció, tal com indica Tributs en la consulta vinculant V0330-18.

Els qui puguin aplicar la deducció tenen de termini fins al dia 31 de desembre per fer amortitzacions extraordinàries del préstec hipotecari destinat a adquirir l’habitatge habitual que els ajudin a assolir la base màxima.

Cal tenir en compte que a la majoria de les comunitats autònomes es pot aplicar una deducció de fins al 15% de les despeses d’adquisició (inclouen l’amortització, els interessos i altres despeses relacionades amb el finançament), amb una base màxima de 9.040 euros per declaració.

En cas d’un matrimoni en què cada cònjuge presenta una declaració individual, la base de deducció és de 9.040 euros per declaració, és a dir, un total de 18.080 euros per al matrimoni.

També formen part de la base de deducció els imports satisfets per assegurances de vida o per assegurances de la llar si són obligatoris d’acord amb les condicions de contractació establertes pel prestador.

Si l’assegurança de la llar no és una de les condicions exigides pel prestador, solament és deduïble la part de la prima corresponent a determinats danys com ara incendi, explosió, tempesta, etc., exigits per la normativa hipotecària. Perquè sigui així, però, caldria obtenir un certificat de l’entitat asseguradora en què es desglossi aquesta quantia (DGT V2533-14).

2 - Lloguer d'habitatges

Hi ha una situació especial per als qui volen llogar un immoble de la seva propietat com l’habitatge habitual del llogater: a partir de l’1 de gener de 2024 el tant per cent de reducció aplicable al rendiment net positiu del capital immobiliari serà més petit. Concretament, passarà del 60% actual al 50%.

Per aquesta raó, és recomanable signar el contracte d’arrendament abans que no acabi l’any si es vol continuar aplicant la reducció del 60% en la pròxima declaració de la renda.

La normativa vigent també permet reduir el rendiment net corresponent a aquest exercici dels diners que es gastin a reparar i conservar l’immoble llogat, juntament amb les altres despeses (despeses anuals relatives a la comunitat de propietaris, IBI, assegurances, entre d’altres).

A més, si el 2023 no s’han percebut ingressos pel fet de no estar l’immoble llogat, no seran deduïbles les despeses anuals relatives a la comunitat de propietaris, IBI, assegurances i d’altres de l’immoble.

Tanmateix, les despeses de reparació i conservació perquè l’habitatge es torni a llogar es podran deduir en els quatre exercicis següents i no pas en el mateix exercici, perquè està limitada la deducció d’aquestes despeses, juntament amb les despeses de finançament, a l’import dels ingressos. A més, caldrà imputar renda immobiliària pel període durant el qual l’habitatge ha estat buit.

3 - Aportació al pla de pensions

Les aportacions a plans de pensions també ajuden a estalviar en l’IRPF per cada euro que s’hi destini.

Es pot fer fins al més petit dels límits següents: el 30% de la suma de rendiments del treball i d’activitats econòmiques o un màxim anual de 1.500 euros.

Aquest últim límit s’amplia fins a 8.500 euros sempre que aquest increment provingui de contribucions empresarials o aportacions del treballador i que aquest últim aporti una quantitat igual o inferior que l’aportada per l’empresa.

Si s’han fet aportacions a un pla de pensions abans del 31 de desembre de 2006, es pot aplicar una reducció del 40% sobre aquestes quantitats sempre que es rescatin en forma de capital. Això sí, els qui s’hagin jubilat el 2021 tenen fins al 31 de desembre d’enguany per decidir si rescaten aquestes aportacions i trien aquesta reducció.

4 - Eficiència energètica d'habitatges i vehicles

Una altra possibilitat per millorar la pròxima declaració de la renda són les obres fetes per millorar l’eficiència energètica de l’habitatge i rebaixar-ne el consum d’energia: fins al 31 de desembre es podrà deduir entre el 20% i el 40% de l’import de les relacionades amb la reducció de la demanda de climatització i millora del consum d’energia no renovable. Certes obres, com ara les de rehabilitació energètica, es podran deduir fins a la fi del 2024 (fins al 60%). Pot ser un bon moment per canviar les finestres o instal·lar panells solars.

També sembla un bon moment per comprar un vehicle nou si és elèctric, híbrid endollable o de pila de combustible i es dedica a ús personal. Enguany s’ha introduït una deducció del 15% en la compra d’aquests automòbils, amb una base de deducció màxima de 20.000 euros.

L’adquisició s’ha de fer entre el 30 de juny de 2023 i el 31 de desembre de 2024 i la deducció s’aplica independentment de si s’ha obtingut un ajut directe del Pla MOVES III.

També hi ha una deducció del 15%, amb una base màxima de 4.000 euros sobre les quantitats satisfetes en aquest termini, per instal·lar un punt de recàrrega per a aquests vehicles elèctrics no afectes a una activitat econòmica.

5 - Inversió en empreses emergents

La Llei d’empreses emergents ha introduït alguns canvis que afecten les deduccions en l’IRPF per invertir en aquest tipus d’empreses. Aquest any 2023 aquestes deduccions passen del 30% al 50% i la base màxima, de 60.000 a 100.000 euros, fet pel qual poden resultar atractives per millorar la pròxima declaració de la renda.

També caldrà complir un seguit de requisits quant al tant per cent de participació en les empreses emergents, el moment en què es faci la inversió i els terminis de permanència, entre d’altres.

6 - ONG, col·legis professionals, sindicats i partits polítics

Les donacions solidàries fetes a ONG també es poden deduir en la declaració de la renda de l’any vinent, tant si es fan de manera puntual com si són periòdiques. Això sí, només es poden aplicar si les donacions es fan de manera nominal a associacions declarades d’utilitat pública i organitzacions no governamentals que compleixen els requisits que s’estableixen en la Llei 49/2002.

Concretament, els primers 150 euros que es donen tenen una deducció del 80%. A partir d’aquí, es pot deduir el 35%, o fins al 40% si durant els dos anys anteriors s’han fet donacions, com a mínim, del mateix import i a la mateixa organització.

La base de la deducció per donatius, donacions i altres aportacions no pot superar, amb caràcter general, el 10% de la base liquidable de l’exercici.

Les quotes d’afiliació a sindicats, col·legis professionals i partits polítics també es consideren despeses deduïbles dels rendiments del treball. Es podran deduir fins a 500 euros anuals quan l’afiliació al col·legi corresponent sigui imprescindible per exercir la professió, com és el cas d’advocats, arquitectes o metges, entre d’altres.

Pel que fa a les quotes sindicals, es pot deduir entre el 20% i el 35% del total aportat, segons els casos. En cas de les aportacions a partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions d’electors, la deducció és del 20%, amb un límit de 600 euros.

Accepto les condicions d'ús.