ECONOMIA

Saps quines deduccions per material escolar pots sol·licitar a la teva comunitat autònoma?

Temps de Lectura: 5 minuts

Saps quines deduccions per material escolar pots sol·licitar a la teva comunitat autònoma?
Avatar

Pedro Rodríguez Mateo

Asesoría Fiscal CaixaBank

22 Agost, 2023


La compra de roba i calçat, llibres, llibretes, motxilles i tota mena de material escolar suposa un desemborsament important, sobretot per als pares i mares que tenen diversos fills.

Per aquesta raó, nombroses comunitats autònomes ofereixen la possibilitat de deduccions en l’IRPF d’aquestes compres. I fins i tot hi ha ajudes per a estudiants d’universitat i de postgrau. Aquí pots consultar quines comunitats autònomes preveuen aquestes deduccions i quines despeses pots incloure-hi. No t’oblidis de guardar els justificants de compra.

Aragó

El Govern d’Aragó preveu deduccions en l’IRPF per la compra de llibres de text i material escolar per a Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria (ESO).

Els límits són els següents:

 • Les famílies nombroses poden deduir 150 euros per cada descendent en les declaracions conjuntes i 75 euros en les individuals.
 • La resta de les famílies poden deduir fins a 100 euros per descendent en les declaracions conjuntes i fins a 50 euros en les individuals.

En tots dos casos, l’import que es podrà deduir dependrà de la base imposable general i de la base imposable d’estalvi.

Astúries

Igual que el d’Aragó, el Govern del Principat d’Astúries dona la possibilitat de deduir les compres de llibres de text i material escolar d’Educació Primària i ESO.

 • Les famílies nombroses poden deduir 150 euros per cada fill o filla en les declaracions conjuntes i 75 euros en les individuals.
 • Les altres famílies poden deduir fins a 100 euros per descendent en les declaracions conjuntes i fins a 50 euros en les individuals.

Les quantitats van igualment en funció de la base imposable total i la base imposable d’estalvi.

Illes Balears

Aquesta comunitat autònoma preveu deduccions en l’IRPF del 100 % de les quantitats destinades a llibres de text del segon cicle d’Educació Infantil, d’Educació Primària, de l’ESO, de Batxillerat i dels cicles de Formació Professional (FP).

 • Les deduccions poden pujar fins a 220 euros per fill. En el cas de les Illes Balears, s’ha publicat una excepció per a contribuents morts: l’import de la deducció per cada fill no podrà superar els 100 euros, en funció de la quantitat resultant de la suma de la base imposable general i de la base imposable de l’estalvi.

Així mateix, el Govern de les Illes Balears ofereix la possibilitat de deduir el 15 % de les despeses extraescolars d’ensenyament d’idiomes dels descendents que cursin des del segon cicle d’Educació Infantil fins al Batxillerat o FP.

 • Està limitat a 110 euros per fill o filla i a casos en què la base imposable total no superi els 52.800 euros en tributació conjunta o els 33.000 euros en individual, uns imports que es redueixen en el cas de contribuents morts.

La comunitat autònoma també preveu la deducció de 1.760 euros, amb un límit del 50 % de la quota íntegra autonòmica, per les despeses ocasionades pels estudis d’educació superior fora de l’illa de residència habitual.

En aquest cas, hi ha certs requisits relacionats amb la renda i el tipus d’estudis. També hi ha excepcions, com ara els casos en què la formació no sumi un mínim de crèdits anuals o en què hi hagi oferta educativa pública a la mateixa illa de residència.

Canàries

La Comunitat Autònoma de Canàries permet deduir 120 euros pel primer descendent que cursi Educació Infantil, Educació Primària, ESO, Batxillerat i FP de grau mitjà; i 60 euros addicionals per cadascun dels altres fills que cursin els mateixos nivells educatius.

Inclou despeses en llibres, material escolar, transport escolar, uniformes, menjadors escolars i reforç educatiu.

A més, preveu la deducció de 1.800 euros (1.920 euros si la base imposable no arriba a 36.300 euros) per despeses d’estudis universitaris o d’FP superior fora de l’illa de residència. Per poder deduir aquestes despeses, l’estudiant ha de ser solter, menor de 25 anys i dependre econòmicament dels seus pares.

La deducció no s’aplicarà si els estudis no comprenen un mínim de 30 crèdits o si l’estudiant obté rendes superiors a 8.000 euros en el mateix exercici, entre altres casos.

Castella-la Manxa

La Junta de Castella-la Manxa permet deduir les despeses en llibres dels estudiants d’Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat, Formació Professional, ensenyaments d’idiomes, ensenyaments artístics, ensenyaments esportius, educació de persones adultes i ensenyament universitari. A més, preveu la deducció del 15 % de les despeses relacionades amb diversos aspectes educatius, com l’ensenyament extraescolar d’idiomes i altres classes de reforç.

Les deduccions en l’IRPF arriben als 300 euros per a les famílies nombroses i als 200 euros per a la resta de les famílies que facin declaració conjunta (150 euros i 100 euros, respectivament, si és individual), depenent sempre de la base imposable general i de la base imposable de l’estalvi en cada cas.

Catalunya

La Generalitat de Catalunya preveu deduccions del pagament dels interessos corresponents als préstecs atorgats per al finançament d’estudis de màster i doctorat concedits a través de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i Recerca. Es pot deduir el 100 % del cost dels interessos.

Comunitat Valenciana

Les famílies de la Comunitat Valenciana podran deduir 110 euros per la compra de material escolar per cada fill escolaritzat en Educació Primària, ESO o unitats d’educació especial.

 • La deducció està prevista per a escolaritzacions en centres públics i privats.
 • Almenys un dels contribuents ha d’estar en situació d’atur i inscrit com a demandant d’ocupació.
 • La suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l’estalvi no pot superar els 30.000 euros en tributació individual i els 47.000 euros en tributació conjunta.

Extremadura

Les famílies d’Extremadura poden deduir 15 euros en l’IRPF per la compra de material escolar per a cada descendent. Aquests són alguns dels requisits:

 • La suma de les bases imposable general i de l’estalvi no pot superar 19.000 euros en les tributacions individuals i els 24.000 euros en les conjuntes (si es resideix en un municipi amb una població inferior als 3.000 habitants, els límits pugen a 28.000 euros en tributació individual i 45.000 euros en tributació conjunta).
 • Els pares han de conviure amb els seus fills escolaritzats.

Madrid

La Comunitat de Madrid presenta la possibilitat de fer les deduccions següents:

 • El 15 % de les despeses d’escolaritat als centres privats no concertats.
 • El 10 % de les despeses d’ensenyament d’idiomes en centres oficials i activitats extraescolars durant el curs lectiu. Se n’exclouen els campaments d’estiu.
 • El 5 % de les despeses relacionades amb l’adquisició d’uniformes escolars.

Les deduccions en l’IRPF no poden superar els 400 euros per fill o filla, tot i que hi ha algunes excepcions.

Múrcia

Múrcia estableix una deducció de 120 euros per despeses en material escolar i llibres de text del segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i l’ESO.

Les famílies nombroses només podran aplicar-se aquesta deducció si la suma de la base imposable general i la base imposable de l’estalvi no supera els 33.000 euros en tributacions individuals o els 53.000 euros en les conjuntes.

La resta de les famílies tenen el seu límit en els 20.000 euros en les tributacions individuals i 40.000 en les conjuntes.

La resta de les comunitats autònomes —Andalusia, Cantàbria, Castella i Lleó, Galícia, el País Basc, Navarra, La Rioja— i Ceuta i Melilla no preveuen deduccions per aquestes despeses escolars.

Accepto les condicions d'ús.