ECONOMIA

Fins a quina edat dedueixen els fills en la declaració de la renda?

Temps de Lectura: 3 minuts

Fins a quina edat dedueixen els fills en la declaració de la renda?
Avatar

Pedro Rodríguez Mateo

Asesoría Fiscal CaixaBank

03 Maig, 2023


Quan facis la declaració de la renda de l’exercici 2022, recorda que els teus fills poden suposar una deducció. Per fer-ho, cal complir una sèrie de requisits, recollits per l’Agència Tributària:

  1. El descendent ha de residir amb el contribuent i dependre’n econòmicament, tant si és menor de 18 anys com de 25 (el dia 31 de desembre del 2022). S’admet la circumstància que el descendent visqui en un domicili diferent, sempre que sigui per motius d’estudis.
  2. Si el descendent té menys de 25 anys, cal que no hagi estat receptor de rendes superiors als 8.000 euros anuals (excloses les rendes exemptes de l’impost) i que no hagi fet de manera individual declaració de la renda per sobre dels 1.800 euros.
  3. L’Agència Tributària permet la deducció si el descendent té més de 25 anys i té un grau de discapacitat del 33% o superior. 
  4. El descendent pot ser fill, però també net o besnet. Es reflecteix la possibilitat de consanguinitat o d’adopció.
  5. S’assimilen com a descendents també les persones tutelades o acollides.
  6. També s’inclouen en la categoria de descendents aquells sobre els quals es tingui guarda i custòdia per resolució judicial. Tanmateix, s’integra a la convivència la dependència econòmica, tret que s’abonin anualitats per aliments a favor dels fills que calgui tenir en compte per al càlcul de la quota íntegra.

Quant puc deduir-me per descendent?

De manera general, els mínims de les desgravacions per descendent són:

  • 2.400 euros anuals pel primer.
  • 2.700 euros anuals pel segon.
  • 4.000 euros anuals pel tercer.
  • 4.500 euros anuals pel quart i següents.

Cal no oblidar que, si el descendent té menys de tres anys, el mínim augmenta en 2.800 euros anuals. A més, si són diversos els contribuents amb dret a l’aplicació del mínim familiar per un mateix descendent, per exemple, perquè hi tenen el mateix grau de parentesc, la quantia es prorrateja entre ells a parts iguals.

Hi ha deducció per a famílies nombroses?

Hi ha un import màxim de deducció al mes (100 euros) i anual (1.200 euros) per a famílies nombroses de categoria general. En el cas de les famílies nombroses de categoria especial, les deduccions s’incrementen un 100%, informa l’Agència Tributària.

Cadascun dels fills que formin part de la família nombrosa, per sobre dels límits establerts per adquirir la seva categoria (3 fills en la general, 5 en l’especial), tindran un augment en la desgravació esmentada de 600 euros anuals.

Igual que en el cas anterior, si hi ha diverses persones amb dret a aquesta deducció, l’import es reparteix entre elles a parts iguals.

Aquesta desgravació es pot sol·licitar sempre que no s’hagi requerit l’abonament anticipat per mitjà del Model 143.

Altres deduccions vinculades als fills

Les rendes en espècie no estan obligades a tributar, i això inclou els xecs guarderia o assegurances de salut dels fills, indica l’AEAT.

Cada comunitat autònoma ofereix, a més, avantatges fiscals amb altres aspectes relacionats amb els fills i la seva criança.

Accepto les condicions d'ús.