ECONOMIA

Aquestes són les novetats fiscals que porta el 2024

Temps de Lectura: 4 minuts

Aquestes són les novetats fiscals que porta el 2024
Avatar

Pedro Rodríguez Mateo

Asesoría Fiscal CaixaBank

03 Gener, 2024


La planificació econòmica dels ciutadans, especialment la fiscal, depèn en una gran part dels canvis relatius als impostos que es van introduint.

En espera que s’aprovin i es publiquin uns nous pressupostos generals de l’Estat, aquestes són les principals novetats fiscals que convé tenir en compte el 2024.

IRPF

Obligació de fer la declaració de la renda

Tot i que és una novetat que es va introduir el 2023, convé recordar-la amb vista al 2024: s’ha apujat el límit de 14.000 euros a 15.000 euros per a l’obligació de declarar en cas de percebre rendiments del treball de més d’un pagador, sempre que del segon pagador i dels successius se n’hagin obtingut més de 1.500 euros.

També s’amplia aquest límit per a pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exempts en casos en què el pagador no estigui obligat a retenir o quan siguin rendiments sotmesos a tipus fix de retenció.

Lloguer d'habitatges

Una altra novetat fiscal del 2024 que té a veure amb l’IRPF és el lloguer d’habitatges: a partir de gener disminueix el tant per cent de reducció aplicable al rendiment net positiu del capital immobiliari, que passarà del 60% al 50%. Això afectarà els contractes que se signin a partir del primer de gener del 2024.

Deducció per maternitat

Com que la deducció per maternitat també s’ha modificat des del gener de 2023, afecta la declaració de la renda que es presenta el 2024: les dones amb fills menors de tres anys que tenen dret a l’aplicació del mínim per descendents podran minorar la quota de l’impost fins a 1.200 euros anuals per cada fill de menys de tres anys. Fins i tot ho podran fer si perceben alguna prestació contributiva o assistencial del sistema de protecció d’atur.

Vehicles elèctrics

El 2023 va arribar una nova deducció en l’IRPF per fomentar l’adquisició de vehicles elèctrics, que estarà en vigor fins a la fi del 2024.

En concret, els vehicles elèctrics que s’adquireixin entre el 30 de juny de 2023 i el 31 de desembre de 2024 i que no estiguin afectes a una activitat econòmica tindran una deducció del 15% del valor d’adquisició, amb una base de deducció màxima de 20.000 euros.

La instal·lació d’infraestructures de recàrrega de bateria de vehicles elèctrics no afectes a una activitat econòmica també tindrà una deducció del 15%, amb una base màxima de deducció de 4.000 euros. En aquest cas, cal tenir en compte que aquesta instal·lació haurà d’estar enllestida l’any 2024.

Venda d'articles en plataformes

Des del gener de 2024, les plataformes que faciliten la venda o lloguer de béns i oferta de serveis com ara Wallapop, Milanuncios o Airbnb hauran de fer una declaració extraordinària a l’Agència Tributària amb un seguit de dades sobre els seus usuaris i les operacions que facin.

Si bé ja era obligatori incloure en la declaració de la renda les vendes amb guany patrimonial, des de 2024 les plataformes, a més, hauran de comunicar a Hisenda dades sobre usuaris i les transaccions, cosa que cal tenir en compte.

Entre la informació que han d’aportar hi ha la quantitat de diners que han generat cada trimestre, el nombre de vendes efectuades i les dades bancàries.

IVA

Nou règim de franquícia

El 2025 hi haurà una important modificació de l’IVA que afectarà molts autònoms i pimes a partir del 2024 mateix. La raó és la següent: Espanya ha de transposar a la seva legislació a partir de gener de 2025 la Directiva europea 2020/285, que és la que permet eliminar l’obligatorietat de declarar l’IVA als autònoms que guanyin menys de 85.000 euros.

Tot i que encara no es coneix la normativa que adaptarà aquesta directiva a la legislació espanyola, s’espera que a partir de 2025 aquests autònoms podran acollir-se a un règim especial que els permetrà deixar d’incloure l’impost en les factures que emeten anomenat règim de franquícia de l’IVA.

Com és lògic, tampoc no l’hauran de declarar. Això sí, per acollir-se a aquest règim, el seu volum de negoci no pot haver superat 85.000 euros l’any natural anterior, segons la directiva europea. Això vol dir que molt probablement es tindran en compte els seus ingressos del 2024.

Rebaixa en productes bàsics i energia

També relativa a aquest impost, hi haurà una altra novetat fiscal que arribarà el 2024: està previst que enguany acabaran les rebaixes de l’IVA en productes de primera necessitat i en la factura de la llum, una dada important per a l’economia de les famílies.

Impost de societats

Una altra mesura fiscal que el 2024 beneficiarà els petits negocis és la rebaixa en l’impost de societats per a pimes que facturin menys d’un milió d’euros i tinguin una base imposable positiva.

Per a aquests negocis el tipus impositiu passarà del 25% al 23% en la pròxima declaració d’aquest impost, que és la corresponent a l’exercici 2023 i es presentarà entre l’1 i el 15 de juliol de 2024.

A més, els negocis emergents i de nova creació es podran beneficiar d’un tipus reduït del 15% durant els primers anys d’activitat amb guanys.

Criptomonedes

El 2024 caldrà presentar nous models relacionats amb les criptomonedes davant l’Agència Tributària. Això es deu a unes certes obligacions d’informació respecte d’aquest tipus d’actius que començaran a tenir tots els inscrits en el cens d’obligats tributaris i respecte a operacions o saldos de l’any 2023:

 Model 172: declaració informativa sobre saldos en monedes virtuals (es presenta el gener de 2024). En aquest model cal indicar les criptomonedes que es tenen el 31 de desembre de l’any anterior.

Estaran obligats a presentar aquest model les persones o entitats residents a Espanya que prestin serveis per salvaguardar claus criptogràfiques privades en nom de tercers, així com per mantenir, emmagatzemar i transferir monedes virtuals.

 Model 173: declaració informativa sobre operacions amb monedes virtuals (també es presenta el gener de 2024). Totes les operacions fetes amb aquest tipus de criptoactius durant l’últim any s’han de reflectir en aquest model.

Estaran obligats a presentar aquest model els qui prestin serveis de canvi entre monedes virtuals i moneda fiduciària o entre diferents monedes virtuals, així com els qui mitjancin d’alguna manera en aquestes operacions.

 Model 721: declaració informativa sobre monedes virtuals situades a l’estranger (es presenta fins al 31 de març de 2024). Aquest model l’han de presentar, entre d’altres, les persones físiques o jurídiques en referència a la totalitat de les monedes virtuals situades a l’estranger el 31 de desembre de l’any anterior de les quals siguin titulars, o respecte de les quals tinguin la condició de beneficiaris, autoritzats o d’alguna altra manera tinguin poder de disposició, o de les quals siguin titulars reals.

Això sí, hi ha un límit important que has de conèixer: només s’estarà obligat a presentar el model esmentat si el valor total de les criptomonedes a l’estranger supera 50.000 euros el 31 de desembre.

Deducció per donatius

El Reial decret Llei 6/2023, de 19 de desembre, incrementa la deducció per donatius a partir del primer de gener del 2024 de 150 euros a 250, i s’eleva de l’actual 35% al 40% el tant per cent de deducció aplicable amb caràcter general.

Aquest Reial decret també estableix una reducció en el nombre d’exercicis, ara tres anys en comptes de quatre, en què s’han de fer donatius a una mateixa entitat per import igual o superior al de l’exercici anterior per arribar a l’increment de 5 punts en el tant per cent de deducció, percentatge que queda incrementat al 45%.

Per tant, a partir del 2024 les deduccions per donatius seran les següents:

Base de deducció
Import fins a
Tant per cent de deducció
250 euros 80
Resta base de deducció 40

Si durant els dos períodes impositius immediats anteriors s’haguessin fet donatius, donacions o aportacions amb dret a deducció a favor d’una mateixa entitat, i l’import del donatiu, donació o aportació d’aquest exercici i el del període impositiu anterior són iguals o superiors, en cadascun, al de l’exercici immediatament anterior, el tant per cent de deducció aplicable a la base de la deducció a favor d’aquesta mateixa entitat que excedeixi 250 euros serà del 45%.

Accepto les condicions d'ús.