ECONOMIA

Renda 2024: tot el que necessites saber sobre la base imposable de l’estalvi

Temps de Lectura: 4 minuts

Renda 2024: tot el que necessites saber sobre la base imposable de l’estalvi
Avatar

Pedro Rodríguez Mateo

Asesoría Fiscal CaixaBank

11 Març, 2024


La base imposable de l’estalvi és un dels elements que els contribuents hauran de tenir en compte a l’hora de presentar la declaració de la renda 2024.

No és la més coneguda, però és una part que no pot faltar a l’hora de quadrar els comptes de l’IRPF.

Vegem en què consisteix la base imposable de l’estalvi, i els trams fiscals i percentatges que s’aplicaran en la declaració de la renda que es presentarà el 2024.

Què és la base imposable de l'estalvi?

Abans d’explicar en què consisteix la base imposable de l’estalvi, convé deixar clar que es tracta d’un concepte diferent de la base imposable general. De fet, a l’IRPF hi ha dues bases imposables, la general i la de l’estalvi, en funció de la procedència de les rendes.

A l'IRPF hi ha dues bases imposables: la general i la de l'estalvi

Mentre la base imposable general està vinculada a les rendes procedents del treball, activitats econòmiques o lloguers, entre altres conceptes, la base imposable de l’estalvi s’enfoca més cap a un altre tipus de rendiments.

Per exemple, els interessos de comptes i dipòsits bancaris, dividends o guanys obtinguts en la venda d’immobles, fons d’inversió, accions, entre d’altres. A cadascuna d’aquestes dues bases imposables, se li apliquen trams i tipus impositius diferents.

En concret, la base imposable de l’estalvi en la declaració de la renda està composta pels rendiments del capital mobiliari, i pels guanys i pèrdues procedents de la transmissió d’elements patrimonials anteriorment enumerats.

Com es calcula la base imposable de l'estalvi?

Per al càlcul de la base imposable de l’estalvi, cal tenir en compte dos components:

El saldo positiu resultant d’integrar els rendiments del capital mobiliari: interessos de comptes bancaris, bons, obligacions, dividends d’accions, etc. Si el resultat d’integrar tots aquests rendiments és positiu, s’inclou en la base imposable. Si és negatiu, es compensa amb fins al 25 % del saldo positiu del segon component. En cas que segueixi sent negatiu, es continuarà compensant durant els pròxims 4 anys.

El saldo positiu resultant d’integrar els guanys i les pèrdues patrimonials derivats de transmissions d’elements patrimonials (immobles, fons d’inversió, etc.). Si el resultat d’integrar aquestes rendes és positiu, s’inclou en la base imposable de l’estalvi. Si el saldo és negatiu, es compensa amb fins al 25 % del saldo positiu del primer component. En cas que segueixi sent negatiu, també es continuarà compensant durant els 4 anys següents.

Base imposable de l'estalvi el 2024, quins trams s'apliquen?

Un cop que s’hagi obtingut la base imposable de l’estalvi, es poden aplicar les reduccions corresponents per calcular la base liquidable de l’estalvi que, amb la quota íntegra, determinarà el tram i el tipus impositiu que s’han d’aplicar.

Els trams i els tipus aplicables a l’estalvi en la declaració de la renda que es presenta el 2024 (corresponent a l’exercici 2023) són els següents:

Base liquidable de l’estalvi aplicable Quota íntegra Resta base liquidable de l’estalvi Tipus
0 0 6.000 19 %
6.000 1.140 44.000 21 %
50.000 10.380 150.000 23 %
200.000 44.880 100.000 27 %
300.000 71.880 En endavant 28 %

En el cas de la renda de l’estalvi, s’han incrementat els tipus de gravamen respecte de la declaració de l’IRPF anterior. Concretament, han augmentat un punt percentual entre els 200.000 i els 300.000 euros (ha passat del 26 % anterior, al 27 % actual) i dos punts a partir de 300.000 euros (del 26 %, al 28 % actual).

La base imposable de l’estalvi és especialment important per a aquells contribuents que fan inversions habitualment, compren i venen accions o deute públic, i també per a qui hagi venut un habitatge o qualsevol altre immoble durant el darrer exercici.

En aquests casos, no han d’oblidar incloure aquest tipus de conceptes dins la base imposable de l’estalvi de la declaració de la renda que presentaran el 2024.

Accepto les condicions d'ús.