ECONOMIA

Quins impostos s’han de pagar en la compravenda d’un vehicle?

Temps de Lectura: 4 minuts

Quins impostos s’han de pagar en la compravenda d’un vehicle?
Avatar

Pedro Rodríguez Mateo

Asesoría Fiscal CaixaBank

08 Gener, 2024


La compravenda de vehicles està subjecta al pagament de certs impostos. Això és així tant si es tracta d’un automòbil nou com d’un d’usat, tot i que les obligacions fiscals que s’hauran de satisfer en els dos casos són diferents.

El pagament d’impostos per la compra de certs vehicles, com per exemple un cotxe, suposa una despesa que cal tenir en compte quan es planteja l’operació, sobretot en un moment en què els preus dels automòbils —tant nous com usats— són elevats.

En aquest article intentarem aclarir els dubtes sobre:

Impostos per la compravenda d'un cotxe nou: IVA i IEDMT

IVA

Tal com recorda el Govern, les adquisicions intracomunitàries de mitjans de transport nous fetes per empresaris, professionals i particulars estan subjectes al pagament de l’IVA.

Aquest impost també s’aplica sobre la compra de vehicles usats, sempre que els vengui una empresa en l’àmbit d’una activitat empresarial o professional.

L’IVA l’ha de pagar el comprador —el venedor, per part seva, l’haurà de declarar després— i el tipus que s’aplica, amb caràcter general, és del 21% de la base imposable, encara que per als vehicles per a persones amb mobilitat reduïda és del 4%.

Impost de matriculació (IEDMT)

Un altre impost que s’ha de pagar quan es produeix la compravenda d’un vehicle nou és l’impost especial sobre determinats mitjans de transport (IEDMT), més conegut com a impost de matriculació. També s’ha de pagar si es compra un cotxe de segona mà que no hagi estat matriculat a Espanya.

Això sí, hi ha excepcions: els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda, els taxis i les motocicletes amb una cilindrada de 250 cc o superior són exemples d’automòbils exempts del pagament d’aquest impost.

Es tracta d’un impost singular, ja que la seva quantia depèn, entre altres qüestions, de les emissions contaminants del vehicle. Què significa això? Que el tipus impositiu pot anar des del 0 % fins al 14,75 % de la base imposable, encara que en algunes comunitats autònomes pot arribar fins al 16%, ja que tenen la potestat d’augmentar-lo.

Aquest és un impost que ha de pagar el comprador del cotxe, tot i que és habitual que sigui el concessionari mateix qui s’encarregui de tramitar-lo. En qualsevol cas, el pagament s’ha de satisfer davant l’Agència Tributària.

Impostos per la compravenda d'un cotxe usat: TPO

Impost de transmissions patrimonials oneroses (TPO)

Les operacions de compravenda de vehicles entre particulars també porten associat el pagament d’un impost. Concretament, la transmissió de vehicles, aeronaus i embarcacions usats forma part de la modalitat de transmissions patrimonials oneroses (TPO) de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP-AJD). El model que s’ha de presentar per declarar aquest impost és el 620.

La competència sobre aquest impost està cedida a les comunitats autònomes, per la qual cosa les seves característiques poden variar entre unes i altres. Per exemple, en funció del territori, tant el termini de presentació com el tipus impositiu aplicable poden ser diferents.

Mentre que a Navarra hi ha dos mesos de termini per liquidar l’impost des del moment en què es produeix la compra del vehicle, en altres comunitats, com Madrid o Castella i Lleó, aquest termini és de 30 dies feiners.

Pel que fa al tipus que s’aplica sobre la base imposable, oscil·la entre el 4 % i el 8 %, en funció de la comunitat autònoma on es resideixi. Per calcular la quantia que s’haurà d’abonar, cal recórrer a unes taules de valoració de vehicles usats que publica Hisenda.

Concretament, al BOE hi ha les taules amb la valoració de tots els models i versions de totes les marques de vehicles subjectes al pagament d’aquest impost. Hi apareixen cotxes, autocaravanes, embarcacions…

A aquest valor cal aplicar-li posteriorment un percentatge de depreciació, en funció dels anys d’ús que tingui el vehicle. Per exemple, fins a un any el percentatge és el 100 %, però si té més de 12 anys, només serà del 10 %. A partir d’aquí, s’obté el valor fiscal mínim que tindrà en compte Hisenda.

A aquest valor fiscal mínim és al que s’ha d’aplicar el tipus impositiu establert per la comunitat autònoma corresponent. Això sí, mentre que algunes comunitats autònomes l’utilitzen directament com a base imposable, altres exigeixen declarar també el valor de compravenda i aplicar l’impost sobre el més alt dels dos.

També cal tenir en compte que hi ha territoris que apliquen diferents tipus en funció de característiques com la cilindrada o els cavalls fiscals del vehicle. Un exemple: a Andalusia i a Astúries, el tipus general de l’impost és del 4 %, mentre que per a vehicles amb potències superiors a 15 cavalls fiscals el tipus s’eleva al 8 %. Altres, com Aragó o les Canàries, estableixen quotes fixes en funció de la cilindrada per a certs vehicles amb més de deu anys d’antiguitat.

Totes aquestes possibilitats fan que sigui aconsellable informar-se bé sobre les particularitats de l’impost que hi ha a la comunitat autònoma on es liquidarà.

Accepto les condicions d'ús.