ECONOMIA

Conceptes que has de conèixer per entendre el compte de resultats d’un banc

Temps de Lectura: 5 minuts

Conceptes que has de conèixer per entendre el compte de resultats d’un banc
Avatar

CaixaBank

20 Juliol, 2022


Marge d’explotació, despeses extraordinàries, marge d’interessos, ingressos core… Et sonen aquests termes? Són conceptes bàsics dels comptes de resultats de qualsevol banc cotitzat, un element que mostra la diferència entre els ingressos i els costos d’una entitat bancàriai, per tant, si ha estat capaç de generar benefici.

Saber interpretar aquesta informació suposa una eina essencial per conèixer l’evolució del resultat de l’entitat, la manera en què ha obtingut els beneficis o la capacitat que té per remunerar als seus accionistes.

Cost of risk o cost del risc

Conegut per la seva terminologia en anglès “CoR – cost of risk”, es tracta del quocient del total de dotacions per a insolvències sobre el total de crèdits a la clientela. Ens permet tenir una idea del perfil de risc de l’entitat: com més baix, inferior és el risc.

Fórmula:
CoR = Dotacions per a insolvències / Crèdit total

Ingressos core

Són aquells ingressos recurrents derivats de l’activitat principal. Aquests ingressos són els considerats de més qualitat. En el cas d’un banc, fan referència a les següents partides del compte de resultats:
• Marge d’interessos
• Comissions netes
• Ingressos per contractes d’assegurances o reassegurances

Marge brut

Suma de tots els ingressos corrents de l’entitat (marge d’interessos, comissions, resultats d’operacions financeres o ingressos de participades).

Marge d'interessos

Diferència entre la rendibilitat de l’actiu (ex. crèdits concedits) i els interessos pagats pels dipòsits dels clients i altres prestadors.

Provisió

Una entitat financera fa una provisió com a forma d’anticipar pèrdues que probablement es donaran en el futur. Per tant, la provisió és una forma de guardar recursos que resta al benefici del banc en l’exercici en què s’emprèn.

Exemple: davant un increment dels crèdits morosos, una entitat bancària ha d’elevar el volum de provisions, anticipant majors pèrdues per la seva cartera creditícia.

Ràtio d'eficiència

Es tracta d’una ràtio que mesura la productivitat d’una entitat. És el resultat del quocient entre les despeses d’explotació i el marge brut. Dit d’una altra manera, relaciona els ingressos obtinguts amb les despeses necessàries per a la seva consecució. Com a conclusió, una entitat serà més eficient com menor sigui la seva ràtio d’eficiència.

Així, si per exemple la ràtio d’eficiència d’una entitat és 50 %, vol dir que necessita gastar 50 € per ingressar 100 €.

Accepto les condicions d'ús.