ECONOMIA

Conceptes que has de tenir clars en sol·licitar un microcrèdit

Temps de Lectura: 5 minuts

Conceptes que has de tenir clars en sol·licitar un microcrèdit
Avatar

CaixaBank

27 Juliol, 2022


Els microcrèdits han esdevingut una eina molt útil per finançar projectes o fer front a despeses inesperades. Es tracta de préstecs per imports reduïts adreçats sobretot a persones o empreses que presenten certes dificultats per accedir a altres productes de finançament més tradicionals, per la qual cosa afavoreixen la seva inclusió financera.

Ja sigui per a tu, la teva família o el teu negoci, si t’estàs rumiant de demanar un microcrèdit, hi ha tot un seguit de conceptes que hauries de tenir clars i que t’ajudaran a comprendre tant els avantatges com el mateix producte que estaràs contractant.

Tot seguit, hi trobaràs un glossari que aclareix certs conceptes vinculats als microcrèdits, com ara la diferència entre un crèdit i un préstec, a què ens estem referint quan parlem d’interès o què és el període de carència.

Crèdit vs. préstec

El primer que hauries de saber distingir és què es considera un crèdit i què es considera un préstec. Tot i que els emprem com si fossin sinònims —i molts microcrèdits són, en realitat, petits préstecs—, hi ha certes diferències que paga la pena conèixer.

En el primer cas, el dels crèdits, parlem d’un contracte mitjançant el qual una entitat financera posa a la teva disposició una certa quantitat de diners, que hauràs de tornar juntament amb uns interessos i en un termini determinat.

Això sí, en un crèdit no cal accedir a tota la quantitat de cop, sinó que pots fer-ho al llarg del temps i depenent de les teves necessitats. A mesura que vas tornant els diners, podràs tenir-ne més, sempre que no sobrepassis un límit. En el cas dels préstecs, accediràs al capital d’un sol cop i des del principi.

Una altra diferència important: en el cas del crèdit, el capital prestat no té per què tenir una finalitat prefixada. En un préstec, normalment sí que s’exigeix.

Tot això ho veuràs fàcilment si penses en un préstec hipotecari: la finalitat acostuma a ser la compra d’un immoble, que s’ha d’acreditar, i s’accedeix a tot el capital prestat d’un sol cop, en el moment de la transacció.

Garantia

Un dels principals avantatges dels microcrèdits és que no fan falta avals ni garanties per accedir-hi, que sí que s’acostumen a exigir en altres productes financers. En aquest sentit, la garantia és la manera en què s’assegura l’obligació en una operació de crèdit.

Un dels principals avantatges dels microcrèdits és que no fan falta avals ni garanties per accedir-hi

Amortització

Quan parlem de crèdits o préstecs, un dels termes més importants és el de l’amortització. Es tracta de l‘extinció gradual del crèdit, que s’efectua a mesura que es va reemborsant a l’entitat financera. Pot fer-se de manera total —suposaria la cancel·lació del crèdit— o parcial.

Normalment es fa dins d’un període que es pacta amb l’entitat o bé de manera anticipada. En aquest darrer cas pot estar subjecta a una comissió, que pot variar depenent del tipus d’interès que afecti el crèdit.

Comissió

Parlant de comissions, aquest és un altre concepte que has de tenir clar si vols sol·licitar un microcrèdit, perquè afecta la quantitat total que hauràs d’abonar a canvi d’accedir al capital. Es tracta d’un percentatge sobre aquest capital prestat que les entitats inclouen en els costos de sol·licitar un crèdit.

Hi ha diversos tipus de comissions, però les més habituals són la comissió d’obertura, que s’acostuma a abonar en el moment en què es formalitza el crèdit, i la de cancel·lació o amortització anticipada, que només s’apliquen si es produeixen aquestes amortitzacions abans del temps pactat.

Quota

El capital d’un préstec és, essencialment, l’import que l’entitat bancària posa a la teva disposició i que hauràs de tornar. En aquest sentit, el capital amortitzat serà la quantitat de diners que ja hauràs satisfet, mentre que el capital pendent serà l’import que et quedarà per abonar.

Significa això que només has d’abonar aquest capital? No: a més de tornar aquest import, hauràs de pagar els interessos associats al préstec.

Interès

L’interès consisteix en un import que l’entitat financera cobra pel servei de crèdit que presta als seus clients. És l’altra part, juntament amb el capital, que s’abona en les quotes.

L’interès pot ser de diferents tipus. Els més habituals són el tipus fix, que no varia en tota la durada del crèdit, i el de tipus variable, que canvia depenent de com ho fa l’índex de referència al qual està associat, com ara el famós euríbor que s’acostuma a usar en les hipoteques.

Carència

Aquesta és un altre dels grans avantatges dels microcrèdits: la seva carència acostuma a ser superior a la dels préstecs convencionals. I què és la carència en un préstec? Es tracta d’un període en què només es paguen interessos i no cal amortitzar capital. Això sí, també hi ha carències totals, que es refereixen als períodes en què no s’abonen ni interessos ni capital.

Gràcies a la carència, guanyes temps per generar ingressos i poder fer front d’una manera més còmoda a les quotes més endavant.

TAE

Sota el concepte de Taxa Anual Equivalent (TAE) s’agrupa el que et costa cada any el crèdit, amb les despeses, els interessos i les comissions inclosos.

La TAE pot resultar especialment útil per comparar el que costen els diversos productes de finançament que tens a la teva disposició, ja que actua com a resum de tots els costos que suposen.

Accepto les condicions d'ús.