ECONOMIA

Diccionari hipotecari: els termes que has de conèixer

Temps de Lectura: 3 minuts

Diccionari hipotecari: els termes que has de conèixer
Avatar

CaixaBank

07 Setembre, 2022


A l’hora de sol·licitar una hipoteca, haurem de familiaritzar-nos amb alguns termes a què potser no ens havíem enfrontat fins aquest moment. T’expliquem breument el significat d’aquells que s’utilitzen habitualment en contractar un préstec hipotecari.

Amortització

És el pagament del deute pendent que es fa en cada quota. En els préstecs amb sistema d’amortització francès (el que s’utilitza el 90 % de les hipoteques), al principi es paguen més interessos i menys capital i al final del préstec, al contrari. Per disminuir el deute es pot fer una amortització.

També es pot donar l’amortització parcial: es produeix quan, en paral·lel a les quotes mensuals, l’hipotecat torna una part del que queda per pagar.

Si es paga tot el deute de cop, es tracta d’una amortització total anticipada.

Aval

Forma de garantia que consisteix en el compromís d’una persona (avalador) de respondre a l’obligació contreta per una altra (avalat) en cas d’incompliment en el pagament.

Càrregues

Són els deutes d’una propietat, inscrits en el Registre de la Propietat mitjançant document públic. Una càrrega pot ser una hipoteca, una servitud de pas, un dret d’usdefruit o una condició resolutòria. S’entén que un immoble està lliure de càrregues si no té sobre ell cap limitació inscrita en el Registre de la Propietat.

Quota

És l’import que el client es compromet a pagar, generalment de forma mensual, a l’entitat financera que li ha concedit el préstec, en concepte d’interessos i devolució dels diners prestats.

Euríbor

Índex de referència del mercat interbancari d’Europa. És l’indicador de càlcul de revisió dels tipus d’interès de les hipoteques.

FEIN

Fitxa Europea d’Informació Normalitzada. És el document que conté tota la informació de la hipoteca. La FEIN ha de ser el més completa i clara possible perquè el client no tingui dubtes sobre les condicions de la hipoteca que signarà amb el banc. Les dades que ha d’incloure són:

 • Identificació del prestador i la comissió que percep.
 • Import i moneda del préstec que es concedeix, amb informació sobre les fluctuacions que pot tenir si es signa en una divisa diferent de l’euro.
 • Durada del préstec.
 • Tipus d’interès, aportant el quadre d’amortització del préstec.
 • Import total per reemborsar.
 • Valor de l’immoble.
 • Percentatge del valor concedit en préstec.
 • Periodicitat i nombre de pagaments: si es paga mensualment o trimestralment i el nombre total de quotes.
 • Import de cada quota: quant es paga en cada quota i quan i com pot canviar aquest import. Si és una hipoteca a tipus variable, ha d’especificar quant temps és fixa i amb quina periodicitat canviaran les quotes.
 • Reemborsament anticipat: les condicions i comissions si s’escau la devolució del préstec abans que finalitzi.
 • Incompliment dels compromisos vinculats al préstec explicant les conseqüències que té per al prestatari.
 • Drets del prestatari: entre els quals figuren el dret de desistiment i el dret de portabilitat, on s’inclou la subrogació.

En signar la FEIN, s’inicia un període de 10 dies naturals per reflexionar (14 a Catalunya), per consultar i resoldre qualsevol dubte sobre les condicions de la hipoteca. Després d’aquest període, es podrà signar la hipoteca.

FiAE

És la Fitxa d’Advertències Estandarditzades. Adverteix de:

 • Els índexs oficials de referència utilitzats per fixar el tipus d’interès aplicable en les hipoteques amb tipus d’interès variable.
 • La conseqüència de la no existència de límits a l’alça en el tipus d’interès (sense sostre).
 • Detall de les despeses associades a la concessió del préstec que haurà/n d’assumir el/els titular/s.
 • La possibilitat que es produeixi el venciment anticipat del préstec.
 • La possibilitat de contractar instruments de cobertura del risc del tipus d’interès.

IAJD compravenda

Impost sobre actes jurídics documentats que grava les compravendes formalitzades en document públic. S’aplica sobre l’import escripturat. El seu import varia segons la comunitat autònoma i el valor de l’habitatge, podent oscil·lar entre el 0,1 % i l’1,5 % en l’àmbit general.

IAJD hipoteca

Impost sobre actes jurídics documentats que grava les hipoteques formalitzades en document públic. S’aplica sobre la responsabilitat hipotecària i varia segons la comunitat autònoma, podent oscil·lar entre el 0,50 % i el 2 % en l’àmbit general.

Subrogació

És el procés jurídic per canviar una hipoteca a una altra entitat financera. També existeix la subrogació entre particulars, que permet quedar-te amb el finançament que pugui existir sobre l’habitatge que compres sempre que et convingui.

Taxació

Valoració econòmica d’un immoble realitzada per una empresa independent i homologada pel Banc d’Espanya.

Tipus d'interès nominal

És el percentatge que s’haurà de pagar per disposar d’una quantitat de diners durant un temps determinat.

TIN / TAE

El tipus d’interès nominal (TIN) i la taxa anual equivalent (TAE) són conceptes establerts pel Banc d’Espanya i, per tant, oficials:

 • El TIN és el percentatge pactat amb l’entitat sense descomptar la taxa d’inflació, que es cobra per prestar els diners, però no té en compte uns altres costos addicionals com podrien ser costos per serveis o comissions.
 • La TAE és el percentatge que mostra el cost real anual que té un préstec. Té en compte les comissions, les despeses que caldrà pagar, les despeses vinculades per assegurances i altres productes vinculats i la freqüència dels pagaments. S’utilitza com a dada comparativa per triar la millor opció entre diversos préstecs.
Accepto les condicions d'ús.