ECONOMIA

Finançament per a empreses socials: com, quan i per què

Temps de Lectura: 5 minutos

Finançament per a empreses socials: com, quan i per què
Avatar

CaixaBank

14 Febrer, 2020


Alguna cosa està canviant en el món dels negocis. Ara ja fa alguns anys que l’activitat emprenedora ha obert nous camins que cerquen generar un benefici per a la societat, molt més enllà dels mers guanys econòmics. Es tracta de les empreses socials, una eina que serveix per donar suport als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU, però no tan sols això, ja que també és una manera de respondre al que demanen els mateixos consumidors a les marques.

I així ho indiquen les dades: gairebé tres de cada quatre espanyols (73%) asseguren que compren basant-se en criteris ètics o ecològics, segons un estudi de l’OCU i del Fòrum NESI de Nova Economia. A més a més, el 62% considera que el seu consum és una eina per canviar el món. Així, doncs, queda prou clar que la responsabilitat de les empreses amb la societat que les envolta ha d’anar molt més enllà de la seva imatge: ha de formar part del seu ADN. En el cas de les empreses socials, aquesta premissa es compleix al peu de la lletra, perquè el seu objectiu primordial no és tan sols el guany econòmic personal o col·lectiu, sinó crear un benefici per a la societat.

Què és una empresa social

Segons les defineix la Unió Europea, les empreses socials tenen com a objectiu principal produir un impacte social molt abans que generar beneficis per als propietaris i accionistes. A més, aprofiten els seus superàvits fonamentalment per assolir aquests objectius socials. Pel que fa a la seva gestió, la desenvolupen empresaris socials de manera responsable, transparent i innovadora. En aquesta gestió també impliquen els seus treballadors, clients i totes aquelles persones a les quals els afecta la seva activitat.

Tanmateix, no n’hi ha prou amb fixar un benefici social que es vulgui assolir, establir una empresa per aconseguir-lo i anar a totes. També fan falta recursos. De fet, les empreses socials són iniciatives econòmiques que necessiten finançament per poder complir amb els seus objectius, com qualsevol altre negoci. El que passa en aquest cas és que, com que tenen un model de negoci particular, poden ensopegar amb obstacles addicionals a l’hora de trobar aquest finançament.

Dotar les empreses socials dels recursos necessaris és imprescindible perquè puguin reeixir. Aquest és el perquè del finançament d’aquesta mena de negocis. Vegem ara el quan i el com.

Quan i com finançar una empresa social

Per suportar la càrrega econòmica associada al projecte d’una empresa social, el finançament és essencial. A més a més, aquesta empresa s’haurà d’adequar al moment en què es trobi el desenvolupament d’aquest projecte, ja que les necessitats de finançament no són les mateixes quan sorgeix la idea de negoci que quan aquest negoci està consolidat i vol expandir-se.

Com qualsevol negoci, les empreses socials necessiten finançar-se en les diverses etapes per complir amb els seus objectius. Juntament amb el finançament tradicional que els ofereixen les entitats bancàries, hi ha determinades fonts a les quals poden recórrer en un moment o altre. Això és degut al fet que cada fase té un nivell de risc i un cost associat, que s’han de conèixer per trobar el millor inversor per a cadascuna d’elles.

Durant l’etapa de gestació de l’empresa social —és a dir, quan els fundadors es reuneixen per desenvolupar la seva idea de negoci i comprovar si és viable—, les necessitats de finançament són reduïdes i cal mantenir-les així. A continuació tenim l’etapa de creació, que és quan ja existeix un prototip de producte viable i un equip. En aquesta segona etapa augmenta el risc, perquè encara que no s’hagi comercialitzat res, ja s’ha establert una certa infraestructura que necessita recursos per mantenir-se. Per aquest motiu, resulta més complicat que els inversors externs confiïn en el projecte en aquest moment del seu desenvolupament.

En aquestes etapes inicials, el finançament prové habitualment dels mateixos fundadors —per exemple, a través de la capitalització de la prestació d’atur— o del seu mateix entorn. En aquest darrer cas, acostumen a ser els anomenats FFF (familiars i amics dels emprenedors) els qui aposten per la idea de negoci i el producte inicial. També hi ha altres recursos que poden ajudar, com ara les incubadores d’empreses socials o fins i tot els premis per a aquesta mena d’iniciatives.

En la fase de llançament del negoci entren en joc conceptes com ara els equips comercials, l’estoc o la distribució del producte. En aquesta etapa fa falta un elevat nivell d’inversió en un moment en què el volum de vendes encara és limitat. Per tant, les necessitats de finançament augmenten, igual que el risc.

La fase de llançament és crítica i es correspon amb allò que s’anomena «la Vall de la Mort». Es tracta d’una etapa en què moltes companyies tenen un producte que funciona, però encara no compten amb la confiança dels inversors per tirar-ho endavant. En aquest punt pot ser interessant recórrer a la figura del business angel o fins i tot al finançament col·lectiu o crowdfunding, una eina especialment útil en el cas de les empreses socials.

Finalment, durant la fase de consolidació de l’empresa social, quan ja ha assolit un nivell elevat de professionalització i fins i tot se n’ha plantejat l’escalament, el nivell de risc disminueix. Això obre les portes a unes altres fonts de finançament, com ara els fons d’inversió d’impacte social, que tracten precisament de donar suport a aquesta mena de negocis. Es tracta d’una tendència que cada cop té més suports. Aquest tipus d’inversió persegueix un impacte social o mediambiental mesurable i amb un retorn financer.

Préstecs amb impacte social

Com es pot observar, aconseguir els recursos necessaris per desenvolupar una empresa social és una tasca que presenta una certa complexitat i que, en gran mesura, depèn del moment en què es trobi el projecte.

CaixaBank ofereix aquesta mena de finançament a través de MicroBank i dels seus préstecs EaSI destinats a empreses socials, en el marc del Programa de la Unió Europea per a l’Ocupació i la Innovació Social (EaSI) i amb la garantia del Fons Europeu d’Inversions.

Es tracta d’un producte destinat a empreses que tinguin com a objectiu generar un impacte social positiu mitjançant una activitat empresarial econòmicament i mediambientalment sostenible. El producte permet finançar inversions o capital circulant per a l’inici, la consolidació o, fins i tot, l’ampliació de les empreses socials. A més a més, ofereix alguns avantatges, com ara un tipus d’interès fix durant tota la vida del préstec o una carència de capital de fins a 12 mesos. I tot això, sense haver de presentar garanties o avals addicionals.

En el vídeo que apareix tot seguit podem conèixer el cas real del Grup Àuria:

Posar en marxa una empresa social és molt més que un acte de fe. El finançament és imprescindible per assolir l’èxit, com també ho és la planificació. Saber quins recursos es necessiten en cada moment i on trobar-los és una gran ajuda perquè aquesta mena d’iniciatives puguin reeixir.

Accepto les condicions d'ús.