SOSTENIBILITAT

Què pot fer el sector financer per descarbonitzar l’economia?

Temps de Lectura: 5 minuts

Què pot fer el sector financer per descarbonitzar l’economia?
Avatar

Severiano Solana

Director de Estrategia y Seguimiento de Sostenibilidad de CaixaBank

30 Novembre, 2022


Assolir una economia neutra en carboni ja no és una opció, sinó una necessitat. Fer front al canvi climàtic i les seves conseqüències demana reduir, suprimir i revertir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que posen en perill el nostre futur com a habitants del planeta.

Aquesta realitat ha quedat palesa en els objectius de descarbonització de l’economia, que pretenen donar resposta al compromís de limitació de l’escalfament global assolit en l’Acord de París del 2015.

D’aleshores ençà, i cada vegada més, Administració pública, companyies i societat civil s’han unit per fer un esforç col·lectiu al qual el sector financer té molt per aportar.

Sector financer i descarbonització de l'economia

Quan pensem en la neutralització de la petjada de carboni a qualsevol empresa, el primer que ens passa pel cap és la inclusió de mesures correctives en les seves pròpies activitats.

Efectivament, aquest és un pas imprescindible: reduir i neutralitzar la pròpia petjada de carboni operativa és un esforç que ha de fer qualsevol companyia compromesa amb la descarbonització de l’economia. I aquesta és una fita que CaixaBank ja va assolir l’any 2018.

Tanmateix, una entitat bancària ha de fer molt més que neutralitzar les emissions derivades de la seva pròpia activitat. Això és així perquè és el sector financer el que té la capacitat de canalitzar recursos perquè la indústria pugui neutralitzar també la seva petjada de carboni. És la peça fonamental que pot impulsar la transició cap a una economia descarbonitzada, en què els diversos sectors siguin capaços d’adaptar els seus models de producció a una nova realitat més sostenible.

Aquest paper de les entitats bancàries ha estat reconegut pel mateix Acord de París, que insta a «situar els fluxos financers en un nivell compatible amb una trajectòria que meni a un desenvolupament resilient al clima i amb baixes emissions de gasos amb efecte d’hivernacle».

Aquesta és la raó per la qual, a més de descarbonitzar la seva pròpia activitat operativa, les entitats financeres treballen per fer el mateix amb les seves carteres de finançament i inversió. El seu rol com a assessores i orientadores dels seus clients també té un impacte important en la descarbonització de l’economia, així com el seu suport i la seva participació activa en organismes que promouen avenços en la matèria. Pel que fa a la nostra entitat, CaixaBank és membre del Pacte Mundial de les Nacions Unides i fundador de l’Aliança de la Banca per les emissions Netes Zero (NZBA), promoguda per aquest organisme.

Gestionar els riscos ASG

A l’hora de desenvolupar una activitat neutra en carboni —bé sigui operativa com d’inversió o finançament—, les entitats bancàries necessiten, en primer lloc, analitzar els riscos climàtics que hi estan associats. És un pas indispensable per després poder gestionar-los de manera eficaç i alineada amb els objectius de l’Acord de París per desenvolupar una economia descarbonitzada.

En el nostre cas, l’any 2022 CaixaBank ha aprovat la seva Política corporativa de gestió de riscos de sostenibilitat (ASG), que inclou exclusions més restrictives per a activitats amb impacte en el medi ambient i el clima.

El risc climàtic, de fet, ha cobrat una importància creixent per a inversors, analistes, reguladors, supervisors i organitzacions no governamentals. En aquest context, a CaixaBank assumim el nostre propi rol com a impulsors en la transició cap a una economia neutra en carboni.

Com a resultat, treballem per acompanyar aquesta transició mitjançant l’anàlisi de l’impacte que tant la nostra pròpia operativa com la cartera de finançament i inversió generen sobre el clima. Això ens permet desenvolupar una estratègia que asseguri que tota la nostra activitat contribueix a aconseguir l’objectiu més ambiciós de l’Acord de París: mantenir l’augment de la temperatura global per sota dels 1,5 ºC respecte dels nivells preindustrials.

Així mateix, donem valor a la divulgació i informació sobre l’impacte que tenen els riscos i les oportunitats relacionats amb el canvi climàtic i també sobre les mesures necessàries per abordar els primers i aprofitar les segones.

És en aquest context que a CaixaBank hem elaborat el nostre primer Informe Climàtic, que s’alinea amb les recomanacions del Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), desenvolupades pel Financial Stability Board (FSB).

Aquest document conté informació sobre l’estratègia global de CaixaBank i la governança de l’entitat pel que fa al risc i les oportunitats relacionats amb el clima, juntament amb les pròpies emissions operatives de la companyia. A més a més, i de manera progressiva, incorporarà noves dades sobre les emissions associades a la nostra cartera de finançament i inversió. L’objectiu és contribuir a la transició cap a una economia neutra en carboni, a la inversió sostenible i també a la gestió del risc social i ambiental.

Petjada finançada i objectius de descarbonització

En aquest sentit, en el nostre Informe Climàtic 2022 hem inclòs el càlcul d’emissions finançades per a la cartera creditícia de CaixaBank a 31 de desembre de 2020. Per fer-ho, hem pres com a referència les directrius definides en l’estàndard de comptabilització i report de PCAF i hem enfocat els nostres esforços en les dades del sector elèctric, juntament amb el del petroli i gas que suposen, aproximadament, el 70 % de les emissions de CO2 globals.

A partir d’aquest càlcul, hem fixat objectius de reducció del 30 % per a la intensitat física de les emissions finançades de gasos amb efecte d’hivernacle del sector elèctric i del 23 % per al total d’emissions finançades pel sector de petroli i gas, ambdós amb base a l’any 2020 i termini final al 2030.

Sens dubte, aquests objectius ajudaran a enfocar adequadament els esforços de CaixaBank per contribuir a una descarbonització de l’economia absolutament necessària per al nostre futur al planeta.

Accepto les condicions d'ús.