ECONOMIA

7 claus per participar en la primera convocatòria del PERTE agroalimentari

Temps de Lectura: 3 minuts

7 claus per participar en la primera convocatòria del PERTE agroalimentari
Avatar

CaixaBank

13 Juliol, 2022


El PERTE agroalimentari començarà a fer els seus primers passos una vegada que el Govern aprovi pròximament la primera gran convocatòria, dotada amb 400 milions d’euros i centrada en la millora dels processos de producció.

Si estàs interessat a accedir al finançament dels fons Next Generation a través d’aquesta convocatòria, t’oferim algunes claus perquè la puguis conèixer en detall.

Amb quina dotació compta?

En total, el PERTE agroalimentari preveu destinar 1.800 milions d’euros a millorar la competitivitat del sector, així com la seva sostenibilitat, traçabilitat i seguretat.

La gran convocatòria tractora en aquest PERTE comptarà amb 400 milions d’euros en préstecs destinats a finançar actuacions individuals o conjuntes destinades a l’enfortiment industrial del sector agroalimentari amb projectes enfocats en els objectius del PERTE, és a dir, en els blocs de competitivitat, sostenibilitat i traçabilitat.

Qui en són els potencials beneficiaris?

L’impacte d’aquesta convocatòria s’espera en les següents divisions de la CNAE: 10 (indústria de l’alimentació), 11 (indústria de la beguda) i 12 (indústria del tabac).

Quines són les condicions generals per participar?

Per poder optar al finançament dels NGEU a través d’aquesta convocatòria, les actuacions que es proposin hauran d’estar enfocades a la millora dels processos en les àrees de competitivitat, sostenibilitat i traçabilitat i seguretat alimentària, de manera que es doni un impuls a la cadena de valor en tots els seus components de manera generalitzada.

És important tenir en compte les obligacions següents:

1. En quins blocs he de fer actuacions? Les sol·licituds presentades per agrupació d’entitats han d’incloure obligatòriament actuacions en dos dels tres blocs (competitivitat, sostenibilitat i traçabilitat), i és imprescindible estar present en el de traçabilitat i seguretat alimentària. Serà opcional la consideració d’actuacions del bloc restant.

2. Qui ha d’estar present en els projectes tractors? En els projectes tractors, serà obligatori que es presentin tots els agents pertanyents a la indústria manufacturera que siguin necessaris per a la producció i posada en comercialització del producte a què estiguin enfocats. D’aquesta manera, quedarà completament representada la cadena de valor del subsector industrial al qual pertany.

3. Quan he de fer actuacions a nivell individual? Els projectes hauran d’incloure actuacions individuals en dos dels tres blocs indicats. En aquest cas, també serà obligatori que un d’aquests sigui el de traçabilitat i seguretat alimentària.

4. Quan he de fer actuacions en cooperació? En cadascun dels projectes tractors s’hauran d’executar projectes en què existeixi una cooperació efectiva entre els agents participants.

Quin paper jugaran les pimes?

La idea del Govern central és que la participació de les pimes sigui com més àmplia millor. Per això, l’agrupació haurà d’estar integrada per, almenys, una gran empresa i un mínim d’un 40% de petites i mitjanes empreses participants. A més, s’estan cercant fórmules alternatives que permetin més participació. Per a cada projecte tractor, un mínim del 30% de l’ajuda total concedida haurà de beneficiar pimes.

Quina serà la modalitat dels projectes?

  • La modalitat serà de “projecte únic tractor”, igual que el PERTE VEC.
  • La forma d’aquesta convocatòria serà a través de la concessió de préstecs amb un tram no reemborsable (per tant, una ajuda en forma mixta de préstec i subvenció).
  • L’agrupació haurà d’estar composta per entitats i agents de l’ecosistema d’innovació que representin les cadenes de valor específiques de, almenys, un producte.
  • Les actuacions hauran de ser individuals (una entitat dins l’agrupació) o conjuntes (cooperació entre diverses entitats).

Són compatibles les ajudes del PERTE agroalimentari amb altres ajudes, com la PAC?

En les ajudes establertes en l’eix 1 del PERTE agroalimentari, corresponents a aquesta convocatòria, competència del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, són incompatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos amb la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

Les ajudes recollides en l’eix 2 (Digitalització del sector agroalimentari), que són competència del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, dependran de la regulació de cada convocatòria.

Generalment, són ajudes compatibles amb altres fonts de finançament, sempre que es respecti el que estableix la normativa. Segons el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, “les reformes i els projectes d’inversió podran rebre ajuda d’altres programes i instruments de la Unió sempre que aquesta ajuda no cobreixi el mateix cost”. En aquest cas serien incompatibles.

On puc trobar més informació?

Si t’interessa obtenir finançament a través dels fons europeus Next Generation, pots visitar l’espai Next Generation a caixabank.es o consultar el cercador d’ajudes de CaixaBank i Minsait, on podràs localitzar totes les convocatòries obertes i determinar quina s’ajusta més al projecte que vols impulsar.

Accepto les condicions d'ús.