SOSTENIBILITAT

El compromís de CaixaBank amb els Principis de l’Equador

Temps de Lectura: 5 minutos

Avatar

CaixaBank

19 Novembre, 2015


A CaixaBank avancem amb convicció en el nostre compromís amb la sostenibilitat mediambiental com a entitat adscrita als Principis de l’Equador. Creats l’any 2003, els Principis comprometen les entitats signants a considerar i controlar l’impacte social i mediambiental dels seus projectes d’inversió, així com a gestionar els potencials impactes negatius per minimitzar-los, mitigar-los i compensar-los en la mesura del possible.

Aquest marc de gestió de riscos va dirigit a diferents tipus de projectes de finançament: els que requereixen una inversió superior a 10 milions de dòlars, els préstecs corporatius vinculats a projectes d’inversió superiors a 100 milions de dòlars, l’assessorament en el finançament de projecte i els préstecs pont.

Avui dia, amb 81 signants de 35 països, els Principis de l’Equador cobreixen més del 70% del deute dels projectes de desenvolupament a gran escala als mercats emergents, cosa que permet millorar la vida de les comunitats locals. Espanya és un dels països amb més entitats financeres adscrites.

El model de gestió de CaixaBank

Des del 2007, som entitat signant dels Principis de l’Equador. Seguint aquest compromís, avaluem els projectes d’inversió segons les següents fases:

  1. Anàlisi dels riscos o impactes potencials i categorització dels projectes d’inversió partint del seu risc potencial, amb l’ajuda d’un expert extern i independent: les categories resultants són A (projectes amb impactes potencials adversos que es consideren irreversibles o inèdits), B (projectes amb impactes adversos limitats i, en general, localitzats, reversibles i abordables), i C (projectes amb efectes socials o mediambientals mínims i fàcilment mitigables).
  2. Pla d’acció per als projectes A i B: els projectes categoritzats com a A i B poden tenir riscos potencials adversos elevats. En aquests casos, establim un pla d’acció específic que ajudi a prevenir, minimitzar, mitigar i compensar aquests impactes socials i ambientals.
  3. Formalització del préstec (projecte d’inversió): es fa un cop garantida la viabilitat econòmica del projecte, i s’inclouen clàusules contractuals que garanteixin que el projecte es faci d’acord amb els criteris socials i ambientals establerts prèviament, així com el pla d’acció acordat, en cas de projectes A i B.
  4. Revisió del compliment del pla d’acció per part d’un expert durant la vida del projecte (revisió d’informes periòdics, etc.).

L’any passat, a CaixaBank vam avaluar 9 projectes partint dels Principis de l’Equador. Un dels projectes va ser categoritzat com a A (risc alt), quatre com a B (risc mitjà) i els tres restants com a C (risc baix). El balanç de 2014: una participació superior a 270 milions d’euros sobre els 2.500 milions d’euros d’inversió total.

Consejos para controlar el gasto en Navidad

Més enllà de les àrees vinculants, el 2011 vam voler fer un pas més enllà amb l’aplicació voluntària a bons de projectes i a operacions sindicades amb imports superiors a set milions d’euros i el 2014 vam revisar un total de cinc operacions sindicades per import de més de 360 milions d’euros.

A més, aquest any hem ampliat el nostre compromís i avancem en dues línies de treball: ampliar el volum de projectes analitzats segons aquests Principis a operacions de finançament de projectes de més de 5 milions d’euros, els titulars dels quals siguin empreses mitjanes-grans, grans o molt grans, i la formació dels professionals involucrats de forma tant presencial com virtual.

Si t’ha interessat aquest post, et convidem a visitar l’àrea de responsabilitat corporativa de CaixaBank per descobrir altres projectes de l’entitat.

Accepto les condicions d'ús.