ECONOMIA

De l’aval al testament: 13 termes que has de conèixer si has heretat un producte bancari

Temps de Lectura: 4 minuts

De l’aval al testament: 13 termes que has de conèixer si has heretat un producte bancari
Avatar

CaixaBank

30 Agost, 2023


Heretar un compte bancari és molt habitual. De fet, a Espanya, el 98% de la població adulta té algun compte bancari, per la qual cosa aquests productes són habituals en les herències. No són els únics: també es podria cobrar una prestació per una assegurança de vida o un pla (pla de pensions, pla de previsió assegurat (PPA) o pla de previsió social (EPSV)).

Si et trobes en aquesta situació, convé que et familiaritzis amb uns quants termes que t’ajudaran durant els tràmits necessaris per rebre’ls. Aquí tens un glossari complet molt útil a l’hora de tramitar l’herència d’un compte, o cobrar la prestació per una assegurança de vida o d’un pla.

Aportació

Quantitat de diners aportada per la persona difunta en un pla de pensions i EPSV.

Aval

Contracte pel qual una persona física o jurídica garanteix o assegura el compliment d’obligacions, i assumeix el pagament del deute d’una altra persona si aquesta no el fa.

Beneficiari

Les persones beneficiàries es determinen per la designació expressa que hagi fet la persona difunta o, a falta d’aquesta, pel que disposa la pòlissa. Tenen dret a rebre les prestacions per les assegurances de vida i risc, assegurances d’estalvi i plans de pensions, EPSV i PPA. Les persones beneficiàries poden ser les mateixes que les persones hereves o no.

Certificat d’Actes d’Última Voluntat

Aquest és un dels documents que necessitaràs per tramitar l’herència. Es tracta d’un document que emet el Ministeri de Justícia en què consten els testaments que ha fet una persona. D’aquests, serà vàlid l’últim atorgat. I si la persona difunta no tenia testament? Aquest certificat també ho indicarà.

Declaració d’hereus abintestat

L’acta de declaració d’hereus abintestat és el document notarial que acredita qui són els hereus en cas que el mort no hagi atorgat testament. Per fer-ho:

  1. Hauràs de sol·licitar-ho al notari que correspongui segons la residència habitual on residia el difunt.
  2. Transcorreguts 20 dies des d’aquesta sol·licitud, el notari emetrà l’acta final de declaració d’hereus, que és el document que s’ha de lliurar finalment al banc.

Informe jurídic de testamentaries

En el cas de CaixaBank, l’informe jurídic de testamentaries, l’emet un lletrat expert, que hi resumeix el repartiment dels productes que tenia la persona difunta.

Escriptura pública d’acceptació d’herència

Document en què consta l’acceptació de l’herència per part de tots els hereus i l’adjudicació dels béns que la conformen. Ha d’incloure tots els béns per repartir, i detallar en quines proporcions s’ha de fer.

Hereu

Les persones hereves (en sentit ampli, incloent-hi hereus, legitimaris, legataris, etc.) es designen a l’últim testament que va atorgar la persona difunta o, en el cas de no haver atorgat testament, a la declaració d’hereus abintestat. Tenen dret a rebre els saldos dels productes bancaris.

IRPF i ISD

En aquest cas parlem de dos impostos. L’IRPF és l’impost sobre la renda de les persones físiques, mentre que l’ISD es correspon amb l’impost sobre successions i donacions.

La prestació de defunció d’un pla tributa com a rendiment de treball a l’IRPF.

En el cas de les assegurances de vida, l’impost que cal liquidar és l’ISD.

Nua propietat i usdefruit

A CaixaBank, el nu propietari és el titular dels productes i l’usufructuari és qui té dret a rebre els rendiments o interessos d’aquests productes.

Pòlissa i prima d’una assegurança

La pòlissa és el document que conté les condicions d’una assegurança i, si escau, els suplements que les modifiquen o complementen. Per part seva, la prima és el preu de l’assegurança mateixa.

Prestació

En parlar sobre prestació, ens referim a la quantitat de diners que s’abonarà al beneficiari en cas que ocorri la defunció de l’assegurat d’una assegurança de vida o del titular d’un pla.

Testament

El testament és l’acte jurídic mitjançant el qual algú deixa estipulat qui seran les persones que podran disposar de tots els seus béns en el moment de la seva defunció. És un document que serveix per acreditar-se com persona hereva amb dret a rebre els saldos de productes bancaris com els comptes.

Accepto les condicions d'ús.