ECONOMIA

Aquestes són les novetats fiscals per al 2023

Temps de Lectura: 3 minuts

Aquestes són les novetats fiscals per al 2023
Avatar

Pedro Rodríguez Mateo

Asesoría Fiscal CaixaBank

03 Gener, 2023


Estar al dia de les novetats fiscals és important per a qualsevol ciutadà. Els canvis en la matèria se succeeixen i poden arribar a afectar la planificació fiscal si no es tenen en compte.

Plans de pensions d'ocupació

En el cas dels plans de pensions d’ocupació —que són els que promouen les empreses—, s’hi van produir novetats importants que el legislador va introduir per a l’any 2022.

A partir de l’1 de gener de 2022, la contribució que pot fer l’empresa —amb un límit màxim de 8.500 euros— es pot repartir entre aquesta i el treballador, sempre que l’empleat aporti com a màxim la mateixa quantitat que va posar la companyia.

Un exemple: si una empresa ha contribuït amb 4.250 euros al pla de pensions d’un treballador, aquest, si vol, pot sumar-hi fins a 4.250 euros més, a part dels 1.500 euros d’aportació individual als quals té dret.

Així, en total, el pla de pensions d’ocupació del treballador podria rebre anualment una aportació màxima de 10.000 euros.

Això no obstant, si el sou brut del treballador no supera els 60.000 euros, els pressupostos generals de l’Estat de 2023 modifiquen els coeficients que permeten augmentar la seva part de l’aportació sobre el límit estipulat per a l’empresa. Per això, depenent de l’import, l’aportació del treballador podria arribar a multiplicar per 2,5 l’efectuada per l’empresa, sempre dins del límit màxim de 8.500 euros.

Import anual de la contribució Aportació màxima del treballador
Igual a 500 euros o inferior. El resultat de multiplicar la contribució empresarial per 2,5.
Entre 500,01 i 1.500 euros. 1.250 euros, més el resultat de multiplicar per 0,25 la diferència entre la contribució empresarial i 500 euros.
Més de 1.500 euros. El resultat de multiplicar la contribució empresarial per 1.

Rescat de plans de pensions

La resolució de 24 d’octubre de 2022 del Tribunal Economicoadministratiu (TEAC) indica que si algú té més d’un pla de pensions, pot rescatar-los en anys diferents, sempre que es trobin dins del límit temporal establert, i beneficiar-se igualment de la reducció.

Així, doncs, si una persona havia fet aportacions abans del final del 2006 a tres plans de pensions diferents, podria rescatar-los en tres anys diferents i aplicar-se la reducció del 40 % en la part corresponent a cadascun d’ells, en cas d’aplicar-hi allò que ha indicat el tribunal.

Per què és interessant aquesta sentència? Per dos motius: en primer lloc, perquè si apareix una sentència més en aquest sentit, la Direcció General de Tributs l’haurà d’aplicar obligatòriament; i, en segon lloc, perquè rescatar els plans de pensions en exercicis diferents permet evitar la progressió de l’impost. En aquest sentit, convé prestar atenció a les decisions que prengui pròximament la Direcció General de Tributs i també a les successives sentències del TEAC.

Deducció per millores energètiques de l'habitatge

El 2021 van aparèixer noves deduccions en la quota de l’IRPF per promoure l’eficiència energètica dels habitatges. La recent Llei 18/2022 inclou una ampliació dels terminis que permeten aplicar aquesta deducció. En concret, aniran fins al final del 2023 en les aplicades per reduir el consum energètic o millorar l’eficiència energètica d’un habitatge, i fins al final del 2024 en el cas de les millores fetes en edificis de diversos habitatges.

Autònoms: obligats a presentar la renda

A partir del 2023, les persones que estiguin donades d’alta dins del règim d’autònoms hauran de cotitzar en funció del que guanyin. I, per saber quant guanyen, la Seguretat Social necessita que aquests treballadors presentin la declaració de la renda.

Així va quedar reflectit en el Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol, que estableix el nou sistema de cotització per ingressos reals. Aquesta norma modifica l’article 96.2 de la Llei de l’IRPF per establir l’obligació de declarar per a totes aquelles persones físiques que en qualsevol moment del període impositiu hagin estat d’alta com a autònoms.

Per tant, basant-se en la normativa anterior, desapareixen per als autònoms els límits a partir dels quals estaven obligats a presentar la declaració de la renda. Què significa això? En la pràctica, que si un autònom guanya només un cèntim, estarà obligat a presentar-la.

Estalvi: possibles modificacions dels tipus

Una de les últimes novetats que es produeix de cara al 2023 té a veure amb el tipus especial pel qual tributen les rendes de l’estalvi. En l’actualitat, aquest tipus anava del 19 % al 26 %, depenent de la quantitat.

Tanmateix, els pressupostos generals de l’Estat per al 2023 preveuen un augment d’aquest límit superior. Així, doncs, per a bases liquidables de l’estalvi per sobre dels 200.000 euros, el tipus augmentaria a partir de l’1 de gener de 2023 fins al 27 %, mentre que als que superin els 300.000 euros els correspondria un 28 %.

Accepto les condicions d'ús.