ECONOMIA

Planificació fiscal: què és i com pot ajudar-te

Temps de Lectura: 5 minuts

Planificació fiscal: què és i com pot ajudar-te
Avatar

CaixaBank

04 Març, 2020


La vida és un mar de plans. Des dels estudis que triem fins al pressupost que controlem cada mes, hi ha molts aspectes que poden planificar-se per treure’n el màxim rendiment possible. I els impostos, que acostumem a considerar-los com si fossin una cosa sobretot estàtica i inamovible, no en són una excepció.

La planificació fiscal és un concepte força desconegut, malgrat que pot arribar a oferir un gran rendiment. Normalment associem el terme planificació amb els nostres ingressos, el nostre estalvi o fins i tot el nostre patrimoni, però molt poques vegades amb els tributs. És molt habitual preveure quants diners guanyarem i quants en gastarem per ajustar la nostra economia familiar i anticipar-nos a possibles problemes. Tanmateix, rarament tenim en compte com poden influir els impostos en les decisions que prenem.

D’això justament s’encarrega la planificació fiscal: de conèixer a fons el nostre propi panorama tributari i d’optimitzar el seu impacte en la nostra economia. Com que tothom podem beneficiar-nos-en, paga la pena saber en què consisteix i algunes claus per treure’n el màxim rendiment. Carmen Jover, Màster en especialització tributària, professora de la UPF i formadora del Programa Aula de formació financera per a accionistes de CaixaBank, resumeix els principals aspectes que cal tenir en compte pel que fa a la fiscalitat personal en una nova entrega dels Aula Talks, una iniciativa de formació que, a través de conferències i xerrades breus, té per objectiu oferir continguts sobre economia i finances a càrrec de ponents de prestigi reconegut.

Què (no) és la planificació fiscal

La paraula «fiscal» acostuma a provocar cert recel quan s’aplica a tot allò que té a veure amb els impostos. Per això, a banda d’explicar en què consisteix la planificació fiscal, és interessant apuntar en què no consisteix.

La planificació fiscal no té res a veure amb l’evasió fiscal. Són dos conceptes totalment diferents: el primer sempre actua dins del marc legal, mentre que el segon té com a objectiu evitar el pagament d’impostos i ho fa de manera il·lícita. Per la seva banda, la planificació fiscal consisteix a avaluar la influència que tenen els impostos que ens afecten sobre la nostra economia i com s’ha d’actuar d’acord amb aquest coneixement perquè el seu impacte sigui el mínim possible. Tot això, dins la legalitat vigent. Es tracta, bàsicament, d’analitzar quins ingressos o béns tenim, quines despeses i decidir quines accions poden ajudar-nos a optimitzar la càrrega fiscal que hi està associada, tant a curt termini com a llarg termini.

Objectius de la planificació fiscal

Per aconseguir reduir l’impacte dels impostos, es fan servir diverses eines que s’engloben al voltant de tres grans objectius: l’ajornament en el pagament dels tributs, l’estalvi fiscal i la gestió del risc.

El primer de tots ens ajuda a fer els pagaments en el moment que més ens convingui. Es tracta de la lògica que existeix al darrere de certs productes com ara els plans de pensions i els fons d’inversió: ens permeten ajornar el pagament de tributs fins a la jubilació o fins a reemborsar-nos-en els guanys, respectivament.

Si, a més a més, el tipus marginal de l’IRPF que ens afecta en el moment de rescatar un pla de pensions és inferior al que hauríem d’haver afrontat durant aquests anys, haurem aconseguit un estalvi fiscal. Un avantatge que també s’obté amb els fons d’inversió, la tributació dels quals pot —entre altres avantatges— reduir la quantitat que cal pagar per l’Impost sobre el Patrimoni.

Quant a la gestió del risc fiscal, es tracta d’un concepte que es refereix sobretot a la possibilitat de fer modificacions en les normes tributàries i fins i tot en les diverses interpretacions de la llei que puguin sorgir per part de les autoritats tributàries i dels tribunals. És important tenir-ho en compte, a més de valorar amb un expert les possibles conseqüències que puguin derivar-se de la nostra planificació fiscal.

Claus per planificar bé els nostres impostos

Si coneixem a fons els impostos que ens afecten i els planifiquem per endavant, podrem aconseguir un estalvi important. Bàsicament, a les persones físiques residents a Espanya ens afecten tres impostos —el de la Renda o IRPF, l’Impost sobre el Patrimoni i el de Successions i Donacions—, encara que en poden ser molts més, depenent de les circumstàncies de cadascun d’ells.

Gairebé tots els tributs es poden planificar i les accions que decidim dur a terme poden afectar-ne un o diversos. Aquesta és una de les bases d’una bona planificació fiscal: cal tenir en compte tots els impostos que ens afecten i no observar-los com si fossin compartiments estancs. Aquest fet és imprescindible per accedir als beneficis d’aquesta pràctica.

Es tracta de precaucions que s’han de tenir en compte, com ara en el moment de plantejar-se una donació en vida. Aquesta modalitat, afectada per l’Impost de Successions i Donacions, presenta fortes bonificacions fiscals en algunes comunitats autònomes. Per això, moltes persones opten per aquesta figura per tal d’ajudar els seus descendents quan ho necessiten.

Això sí, amb alguns matisos. Per exemple, si el que es dona és un bé immoble, el donant ha de tributar pel guany patrimonial en el seu IRPF de l’any següent, llevat d’alguna excepció. Això no és res més que la diferència entre el valor de l’adquisició de l’immoble i el valor que té en el moment en què es dona. Sobretot si l’immoble es va adquirir fa temps, aquesta diferència pot suposar un perjudici important en la declaració de la renda de l’exercici següent que convé preveure.

També cal tenir en compte els territoris que afecten cada impost. Mentre que en les herències l’Impost de Successions i Donacions es liquida a la comunitat autònoma on resideix el mort, en les donacions en vida es fa en la del donatari, excepte en el cas dels immobles (que tributen allà on es troben). En aquests casos, convé tenir en compte les bonificacions i deduccions de cada territori per prendre les decisions més adequades.

La constància en la planificació per optimitzar al màxim el pagament d’impostos, maximitzar les deduccions a les quals tinguem dret, i també disposar d’informació exhaustiva i actualitzada sobre l’actualitat fiscal, són unes altres bones pràctiques que ens ajudaran amb la nostra planificació fiscal.

L’anticipació també és una altra clau. En el cas dels impostos anuals, com ara l’IRPF o el de Patrimoni, el millor és estudiar amb antelació cada exercici i decidir les accions oportunes, i no esperar al final de l’exercici per intentar fer correccions de manera precipitada. En definitiva, el més intel·ligent de tot sempre és planificar. També amb els impostos.

Accepto les condicions d'ús.