IRPF

29 Març, 2019

Dates clau de 2019 en l’economia dels autònoms

El calendari del treballador per compte propi té moments clau durant l'any, als quals cal estar molt atentTots els treballadors autònoms esperen amb il·lusió el dia de cobrament de cada factura que emeten. És l'equivalent al moment en què els treballadors d'una empresa comproven que han cobrat les seves nòmines: solen estar de millor humor aquest dia. Tanmateix, en el cas dels autònoms hi ha moltes altres dates determinants per a la seva economia. Tot un món de tributs, models, presentacions i càrrecs que la majoria dels empleats per compte d'altri ni tan sols sospita que existeixen.Efectivament, els autònoms han d'estar pendents de molts més esdeveniments que la presentació de la Declaració de la Renda. El més recomanable és deixar-los a les mans d'una gestoria, que estarà al corrent de tot aquest embolic de dates, documents i presentacions per donar-ne curs i evitar que es passin els terminis, amb la sanció consegüent. Actualment hi ha fins i tot serveis en línia, com Quipu, que s'encarreguen de presentar tots els models a Hisenda, entre altres serveis.De totes maneres, no sobra tenir una idea general de quines són les dates més importants per a l'economia dels autònoms, especialment les fiscals. D'aquesta manera, podran preveure la disposició de fons per fer front al pagament de cada impost i no trobar-se amb una sorpresa desagradable en forma de càrrec inesperat.Els impostos més comuns que han de declarar els autònoms són dos: l'IRPF i l'IVA. El primer és molt conegut perquè afecta les persones físiques, encara que no totes estiguin obligades a declarar-lo. El segon també és famós perquè grava el consum de la majoria dels productes o serveis. La peculiaritat per als autònoms, llevat d'algunes excepcions, és que són intermediaris en la recaptació d'aquest impost.Així, la majoria de les declaracions i les liquidacions que duen a terme els autònoms durant l'any estan relacionades amb l'IRPF i l'IVA. Dins d'aquest marc, hi ha moltes excepcions. Per exemple, hi ha algunes activitats que estan exemptes d'IVA. A més, algunes comunitats autònomes tenen règims fiscals especials.No obstant això, a continuació detallarem les dates més habituals que han de tenir en compte els autònoms per complir les seves obligacions fiscals el 2019, llevat de modificació per part de l'Agència Tributària:Com durant aquest mes es tanquen el quart trimestre de 2018 i l'exercici, cal presentar una quantitat destacable de models a Hisenda.Entre els anuals es troben, segons correspongui, el 180 (retencions d'IRPF efectuades a lloguers), el 190 (retencions de l'IRPF a tercers) i el 390 (liquidació de l'IVA). Es poden presentar fins al dia 31.A més, el gener es presenten les declaracions trimestrals sobre retencions d'IRPF a tercers (model 111) i a lloguers (model 115), abans del dia 21. També cal validar les autoliquidacions del pagament fraccionat de l'IRPF (model 130 per a estimació normal o 131 per a estimació objectiva o per mòduls) i de l'IVA (model 303), ambdues fins al dia 30.Una altra data que cal tenir en compte aquest mes és el dia 15: és l'últim en què es pot domiciliar el pagament dels models 111, 115, 130 i 303.El mes de febrer és important perquè és quan es presenta el model 347, que es correspon amb la declaració anual d'operacions amb terceres persones. Es pot fer entre els dies 1 i 28, inclosos.El dia 2 d'abril començarà la campanya de Declaració de la Renda 2018 i Patrimoni 2018. Com a més a l'abril es tanca el primer trimestre de l'any, toca presentar els models 111, 115, 130 (o 131) i 303 fins al dia 22. La domiciliació del pagament de tots aquests models es podrà fer fins al dia 15 d'aquest mes.El dia 1 de juliol serà l'últim en què es podrà presentar la Declaració de la Renda. Això sí, si el resultat és per ingressar amb domiciliació en compte, el termini de finalització és anterior: el 26 de juny.El juliol toca novament tancar el trimestre anterior, en aquest cas el segon de 2019, per la qual cosa caldrà presentar i liquidar IRPF i IVA fins al dia 22 i domiciliar els seus pagaments fins al dia 15.El mes d'octubre serà l'últim de l'any en què caldrà presentar declaracions i liquidacions d'IRPF i IVA. Igual que el gener, abril i juliol, el seu pagament es podrà domiciliar fins al dia 15. Les presentacions, en aquest cas, es podran fer fins al dia 21.Una vegada que ha quedat clar quan és necessari presentar les diferents declaracions i les seves liquidacions corresponents, és important que el treballador autònom estigui atent al dia en què es fan els càrrecs. En aquest sentit, ha d'assegurar-se de tenir suficients diners en el compte a través del qual s'abonaran les liquidacions positives, és a dir, aquelles que han sortit que cal pagar.En el cas de les liquidacions de l'Agència Tributària, aquest dia sol correspondre amb l'últim dia hàbil en què es poden presentar les declaracions.Un altre càrrec important que els autònoms no han d'oblidar és el de la quota que paguen a la Seguretat Social. En estar domiciliada, aquest organisme sol cobrar l'últim dia del mes.

CORPORATIU
03 Abril, 2017

Renda 2016: totes les novetats que has de saber

El 5 d’abril arrenca la campanya anual de la declaració de la renda i ho fa amb dues grans novetats: desapareix definitivament el programa PADRE i s’implanta amb caràcter definitiu Renda WEB, posada en marxa l’any passat. Quines són les dates per marcar en vermell i la resta de novetats? Te les expliquem en aquest post!Aquest nou exercici porta novetats a la plataforma en línia. Com informa Expansión, s’introdueixen nous camps per al desglossament de les despeses deduïbles per calcular el rendiment del capital immobiliari, la separació del valor cadastral del sòl i del vol, etc. A més, només es podrà modificar el domicili habitual del declarant i/o cònjuge si s’ha marcat la casella “canvi de domicili”. Expansión també informa sobre la possibilitat de demanar rectificació de l’autoliquidació de l’impost a través de la pròpia declaració si s’han comès errors per part del contribuent que suposin una devolució o ingrés superior. La Vanguardia considera que una de les principals novetats de Renda WEB és que s’amplia a totes les rendes independentment del seu origen (fins ara només en recollia unes de determinades). L’avantatge principal és que certs grups de contribuents no tindran limitacions relacionades amb la descàrrega informàtica. A més, això facilitarà l’emplenament a través de dispositius mòbils: en la campanya de l’any passat el 20% de la navegació web va ser a través de smartphones i tablets. Per accedir a Renda WEB, únicament serà necessari identificar-se amb DNI o certificat electrònic, amb PIN o amb el número de referència que apareix a la casella 440 de l’any anterior.Malgrat que la implementació de Renda WEB és la principal notícia de la renda 2016, hi ha altres consideracions que cal tenir en compte: Societats civils: l’última reforma fiscal ha establert que les societats civils d’objecte mercantil tributaran a partir de gener de 2016 en l’impost de societats (IS). Es tracta d’un canvi important atès que aquestes entitats passaran a ser contribuents de l’IS al tipus fix del 25%. Fins a aquest moment, era diferent, ja que cadascun dels socis tributava en el seu IRPF pels rendiments de la societat civil tenint en compte la seva participación. Rendiment del treball: 2016 porta una ampliació de la quantia d’exempció. Ascendeix a 1.500 euros la quantia de l’exempció de rendiments de treball en espècie per pagament de les primes o quotes satisfetes a entitats asseguradores per a la cobertura de malaltia del treballador o del seu cònjuge i descendents, que afectava primes o quotes que no excedissin 500 euros anuals per cadascuna d’aquestes persones. Deducció per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec: els contribuents que no estiguin obligats a presentar la declaració podran cedir el dret a la deducció de 100 euros mensuals per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec a un altre contribuent que tingui el mateix dret. I com tributen els accionistes?: el Programa Aula de CaixaBank ho explica a la Guia de fiscalitat per a accionistes. La fiscalitat que recau sobre la rendibilitat que generen els valors negociables és sensiblement diferent en funció de si es reben dividends o es venen títols. En qualsevol cas, totes dues rendibilitats es declaren en la denominada base impossible de l’estalvi de l’IRPF. La seva tributació: 19% pels primers 6.000 euros, 21% per als imports entre 6.001 i 50.000 euros i al 23% per als majors de 50.000. En aquesta matèria, la principal novetat per a aquesta campanya és que, a partir de l’1 de gener de 2017, l’import obtingut en la venda de drets de subscripció preferent tindrà la consideració de guany patrimonial en el mateix any que es produeix la transmissió i passarà a tributar en l’IRPF al 19%-21%-23%, segons correspongui, deixant així de minar el preu d’adquisició de les accions com passava fins a finals de 2016. Necessites ampliar la informació? Visita la pàgina oficial de la renda de l’Agència Tributària.

CORPORATIU