ECONOMIA

Renda 2016: totes les novetats que has de saber

Temps de Lectura: 5 minutos

Renda 2016: totes les novetats que has de saber
Avatar

CaixaBank

03 Abril, 2017


El 5 d’abril arrenca la campanya anual de la declaració de la renda i ho fa amb dues grans novetats: desapareix definitivament el programa PADRE i s’implanta amb caràcter definitiu Renda WEB, posada en marxa l’any passat.

Quines són les dates per marcar en vermell i la resta de novetats? Te les expliquem en aquest post!

Novetats renda 2016

Renda WEB

Aquest nou exercici porta novetats a la plataforma en línia. Com informa Expansión, s’introdueixen nous camps per al desglossament de les despeses deduïbles per calcular el rendiment del capital immobiliari, la separació del valor cadastral del sòl i del vol, etc. A més, només es podrà modificar el domicili habitual del declarant i/o cònjuge si s’ha marcat la casella “canvi de domicili”.

Expansión també informa sobre la possibilitat de demanar rectificació de l’autoliquidació de l’impost a través de la pròpia declaració si s’han comès errors per part del contribuent que suposin una devolució o ingrés superior.

La Vanguardia considera que una de les principals novetats de Renda WEB és que s’amplia a totes les rendes independentment del seu origen (fins ara només en recollia unes de determinades). L’avantatge principal és que certs grups de contribuents no tindran limitacions relacionades amb la descàrrega informàtica. A més, això facilitarà l’emplenament a través de dispositius mòbils: en la campanya de l’any passat el 20% de la navegació web va ser a través de smartphones i tablets.

Per accedir a Renda WEB, únicament serà necessari identificar-se amb DNI o certificat electrònic, amb PIN o amb el número de referència que apareix a la casella 440 de l’any anterior.

Altres novetats

Malgrat que la implementació de Renda WEB és la principal notícia de la renda 2016, hi ha altres consideracions que cal tenir en compte:

  • Societats civils: l’última reforma fiscal ha establert que les societats civils d’objecte mercantil tributaran a partir de gener de 2016 en l’impost de societats (IS). Es tracta d’un canvi important atès que aquestes entitats passaran a ser contribuents de l’IS al tipus fix del 25%. Fins a aquest moment, era diferent, ja que cadascun dels socis tributava en el seu IRPF pels rendiments de la societat civil tenint en compte la seva participación.
  • Rendiment del treball: 2016 porta una ampliació de la quantia d’exempció. Ascendeix a 1.500 euros la quantia de l’exempció de rendiments de treball en espècie per pagament de les primes o quotes satisfetes a entitats asseguradores per a la cobertura de malaltia del treballador o del seu cònjuge i descendents, que afectava primes o quotes que no excedissin 500 euros anuals per cadascuna d’aquestes persones.
  • Deducció per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec: els contribuents que no estiguin obligats a presentar la declaració podran cedir el dret a la deducció de 100 euros mensuals per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec a un altre contribuent que tingui el mateix dret.
  • I com tributen els accionistes?: el Programa Aula de CaixaBank ho explica a la Guia de fiscalitat per a accionistes. La fiscalitat que recau sobre la rendibilitat que generen els valors negociables és sensiblement diferent en funció de si es reben dividends o es venen títols. En qualsevol cas, totes dues rendibilitats es declaren en la denominada base impossible de l’estalvi de l’IRPF. La seva tributació: 19% pels primers 6.000 euros, 21% per als imports entre 6.001 i 50.000 euros i al 23% per als majors de 50.000.Novetats renda 2016
    En aquesta matèria, la principal novetat per a aquesta campanya és que, a partir de l’1 de gener de 2017, l’import obtingut en la venda de drets de subscripció preferent tindrà la consideració de guany patrimonial en el mateix any que es produeix la transmissió i passarà a tributar en l’IRPF al 19%-21%-23%, segons correspongui, deixant així de minar el preu d’adquisició de les accions com passava fins a finals de 2016.

Necessites ampliar la informació? Visita la pàgina oficial de la renda de l’Agència Tributària.

Accepto les condicions d'ús.