ECONOMIA

Avals, subvencions i altres figures que et permetran accelerar el teu projecte Next Generation EU

Temps de Lectura: 5 minuts

Avals, subvencions i altres figures que et permetran accelerar el teu projecte Next Generation EU
Avatar

CaixaBank

28 Setembre, 2022


Són moltes les empreses i pimes que han preparat els seus projectes per rebre el finançament dels fons europeus Next Generation. Aquests són els productes financers i les ajudes que tenen a la seva disposició per tirar endavant els seus plans.

Avals

Un aval és un contracte que fa que una persona, física o jurídica, garanteixi el compliment d’unes obligacions, inclòs el pagament d’un deute. CaixaBank posa a disposició dels seus clients els avals que necessitin per als diferents PERTE.

La figura dels avals és important en el món dels NGEU, ja que en certes convocatòries les garanties són un requisit per accedir als fons. Les garanties exigeixen que els beneficiaris presentin un actiu per tal de demostrar la seva solvència econòmica i poder optar a l’ajuda en qüestió.

Una possible garantia per acreditar aquesta solvència econòmica és l’aval bancari, especialment en els casos en què el pagament de l’ajuda es faci per endavant.

Préstec

Un préstec és una operació de finançament que es concedeix per a una finalitat concreta. El banc avança els diners necessaris i el client els haurà de tornar mitjançant quotes periòdiques en un termini i a un tipus d’interès determinats.

CaixaBank ofereix tota mena de préstecs Next Generation perquè pimes i empreses puguin desenvolupar els seus projectes, ja que les ajudes que arriben a través d’aquests fons només en cobreixen una part, tant en la modalitat d’ajuda directa com en la de préstec en condicions preferents.

Préstec tou

Operació de finançament en què el prestador ofereix unes condicions molt favorables al prestatari. En el cas dels fons europeus, es tracta de préstecs a llarg termini concedits pel Govern amb un interès molt baix o fins i tot nul.

Un exemple d’aquests són els préstecs concedits en el marc del PERTE del vehicle elèctric (VEC), concedits a 10 anys a un interès del 0%.

Subvenció

Quantitat de diners concedida pel Govern a una entitat o agrupació, amb sol·licitud prèvia a la convocatòria, com a ajuda econòmica per finançar de manera parcial o total el projecte proposat als fons NGEU.

Si t’han concedit la subvenció per al teu projecte, però encara no t’han lliurat els fons o bé només n’has rebut una part, CaixaBank t’avança l’import.

Subvenció bruta equivalent (SBE)

Representa l’avantatge obtingut en rebre un préstec per sota de l’interès de mercat, abans de qualsevol deducció fiscal o altres càrregues.

El càlcul de la subvenció bruta equivalent és molt útil a l’hora de determinar la intensitat màxima de l’ajuda. S’entén per intensitat l’import màxim subvencionable expressat en percentatge sobre els costos totals del projecte.

Per exemple, si es desenvolupa un projecte amb un cost de 100.000 euros i es compta amb una intensitat màxima del 70%, llavors es considera que la quantitat màxima finançable és de 70.000 euros.

Si es rep un préstec tou, l’SBE seria equivalent a la diferència entre el préstec rebut amb tipus d’interès zero davant el préstec que s’hagués rebut en condicions de mercat.

Si tens un projecte que creus que pot rebre finançament a través dels fons europeus Next Generation, pots visitar l’espai Next Generation a CaixaBank.es o consultar el cercador d’ajudes de CaixaBank i Minsait, on podràs trobar totes les convocatòries obertes i determinar quina s’ajusta més a les teves necessitats.

Accepto les condicions d'ús.