ECONOMIA

Cinc conceptes que has de conèixer si vols posar en marxa un negoci

Temps de Lectura: 5 minuts

Cinc conceptes que has de conèixer si vols posar en marxa un negoci
Avatar

CaixaBank

27 Abril, 2022


Posar en marxa un negoci significa molt més que desenvolupar una activitat econòmica determinada. Tant li fa si és un petit restaurant amb encant, un despatx professional o una empresa de logística amb diversos vehicles. Si has decidit emprendre, t’hauràs de familiaritzar amb un nou argot: el que parla el teu gestor. Entendre-t’hi serà fonamental per a l’èxit de la teva empresa.

Hi ha alguns conceptes bàsics que seran habituals en les teves relacions amb la gestoria. Per això, t’interessa saber què signifiquen expressions com amortització, flux de caixa o desgravació, que t’acompanyaran durant tota la vida del teu negoci.

Balanç general

El balanç general és un instrument fonamental de qualsevol empresa, que s’ha d’actualitzar de manera obligatòria i, com a mínim, un cop a l’any. El més habitual és delegar-ne l’elaboració a una gestoria, tot i que la seva importància fa que convingui saber en què consisteix.

El balanç general és una fotografia que permet conèixer la situació financera de l’empresa en un moment donat. Comparar els balanços de cada any és una de les eines que ajuden a veure l’evolució del negoci.

El balanç es compon de dues parts, que han de tenir el mateix valor: l’actiu, que és el conjunt de béns i drets que pertanyen a l’empresa, i el passiu, que no és altra cosa que els recursos amb què es finança aquest actiu.

El millor per entendre què són l’actiu i el passiu és veure’n alguns exemples. Poden formar part de l’actiu la maquinària, els ordinadors, un local, les mercaderies, les inversions, una factura pendent de cobrar o els diners que l’empresa té en un compte bancari. En el passiu hi ha conceptes com un préstec bancari, el capital aportat pels socis o un deute amb un proveïdor.

Amortització

La paraula amortització és força habitual, però aquest concepte no sempre queda clar. Saber-ne el significat és essencial per a una empresa o autònom, especialment si han sol·licitat un préstec per posar-se en marxa.

En el cas d’un préstec, l’amortització es refereix a la devolució de capital per part de la persona o entitat que l’ha sol·licitat. L’amortització es pot fer pagant quotes de manera periòdica o mitjançant pagaments extraordinaris.

El terme amortització també es fa servir per referir-se a actius. Per exemple, si una empresa compra béns que poden durar un temps, com ara mobles o maquinària, la despesa que es fa es pot dividir en diversos anys. Això seria també una amortització.

Cinc conceptes bàsics per entendre't amb el teu gestor

Desgravació i deducció

Els termes desgravació i deducció són d’ús habitual quan es parla amb una gestoria. Tendeixen a utilitzar-se indistintament, tot i que, en realitat, es refereixen a coses diferents. Això sí, tots dos se solen fer servir per referir-se als impostos que ha de pagar una companyia o un autònom.

Bàsicament, una deducció fiscal es refereix al percentatge que es resta, d’acord amb la llei, de la quantitat que s’ha de pagar per un tribut. La desgravació, per part seva, consisteix a reduir la base imposable sotmesa a aquest tribut i influeix a l’hora de determinar la quantitat que es paga per aquest concepte.

En definitiva, totes dues serveixen per reduir el que una empresa o autònom ha de pagar per un impost determinat, encara que ho facin de maneres diferents.

Compensació de l'IVA

La tramitació de l’IVA és una gestió freqüent, que es repeteix normalment cada tres mesos. Hi ha eines que faciliten la declaració de l’IVA a autònoms i empresaris, però és molt habitual que sigui un gestor qui s’encarregui d’aquest tràmit.

Per fer-ho, sol·licitarà que li enviïn les factures rebudes i emeses durant un trimestre per calcular la diferència entre l’IVA suportat i el repercutit.

Si l’IVA transferit és més alt que el suportat, el resultat serà positiu i l’autònom o empresa hauran d’abonar aquesta diferència a Hisenda. En canvi, si el suportat (i deduïble) supera el repercutit, el resultat serà negatiu i Hisenda haurà de tornar-li aquesta diferència.

En aquest àmbit, hi ha una figura que convé conèixer: la compensació de l’IVA. Es tracta d’un concepte que aplica Hisenda en el cas de les declaracions trimestrals. Bàsicament, en comptes de tornar immediatament els diners en el cas d’una declaració d’IVA negativa, Hisenda l’anirà compensant en les declaracions de trimestres successius.

Quan s’arribi al final de l’exercici, si el resultat d’aquestes compensacions continua sent negatiu, es podrà sol·licitar la devolució o bé que es continuï compensant en les liquidacions de l’exercici següent.

Flux de caixa

El flux de caixa és un altre dels conceptes que convé tenir molt presents. De fet, és molt important que emprenedors i autònoms el controlin, ja que ofereix una idea de la capacitat real de l’empresa per pagar els seus deutes. O, el que és el mateix, de la seva salut econòmica.

Si un gestor o assessor ens parla sobre el flux de caixa de la nostra empresa, es referirà a les sortides i entrades netes de diners que ha tingut durant un període determinat. Serveix per controlar els diners que hi ha disponibles.

En concret, el flux de caixa net, que es calcula restant despeses d’ingressos, és molt útil per mesurar el grau de liquiditat de l’empresa.

Si el flux de caixa net és positiu, hi haurà un superàvit, perquè els ingressos són superiors a les despeses. En cas contrari, parlaríem d’un dèficit.

Conèixer-ne l’estat permet prendre decisions tan importants com saber quanta mercaderia es pot comprar, si es pot comprar o no o cobrar al comptat, si podem liquidar els deutes dins el termini estipulat o fins i tot reinvertir part del superàvit en nous projectes.

Tots aquests conceptes ajuden cada dia milers d’empresaris i autònoms a prendre millors decisions sobre els seus negocis i a seguir endavant.

Accepto les condicions d'ús.