ECONOMIA

Estic obligat a presentar la declaració de la renda 2023?

Temps de Lectura: 5 minuts

Estic obligat a presentar la declaració de la renda 2023?
Avatar

Pedro Rodríguez Mateo

Asesoría Fiscal CaixaBank

15 Abril, 2024


La campanya de la renda ha començat i són molts els residents a Espanya que es pregunten si l’han de presentar o no.

Aquesta és una qüestió que no té la mateixa resposta cada any, per una raó molt senzilla: a vegades es canvien els límits de rendes obtingudes que n’eximeixen de la presentació o s’inclouen novetats que afecten les persones obligades a declarar.

De fet, el 2024 és un any en què s’han introduït certes modificacions en aquest sentit. Aleshores, qui està obligat a presentar la declaració de la renda de l’exercici 2023? Intentarem aclarir-ho.

Qui no està obligat a declarar

Persones que no superen els límits de rendes

Un dels criteris principals per saber si algú està obligat a presentar declaració o no són els límits de rendes.

Aquests s’apliquen, per regla general, als treballadors per compte d’altri, als qui cobren la prestació d’atur i als pensionistes, així com a aquelles persones que perceben altres tipus de rendes (lloguer o venda d’immobles, rendiments d’accions o lletres del Tresor…) que recollim a continuació.

Amb caràcter general, no estan obligats a declarar si han obtingut el 2023 rendes inferiors a aquestes quanties.

Regla 1a

Renda obtinguda Límits Altres condicions
– Rendiments del treball 22.000 – Un pagador (2n i restants ≤ 1.500 euros anuals).
– Prestacions passives de dos o més pagadors, les retencions dels quals hagin estat determinades per l’Agència Tributària.
15.000 – Més d’un pagador (2n i restants > 1.500 euros anuals).
– Pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exempts.
– Pagador dels rendiments no obligat a retenir.
– Rendiments subjectes a tipus fix de retenció.
– Rendiments del capital mobiliari 1.600 – Subjectes a retenció o ingrés a compte, llevat de guanys patrimonials procedents de transmissions o reemborsaments d’accions o participacions d’“institucions d’inversió col·lectiva (IIC)” en què no correspongui determinar la base de retenció per la quantia que s’integri en la base imposable.
– Guanys patrimonials
– Rendes immobiliàries imputades 1.000
– Rendiments de Lletres del Tresor
– Subvencions per a l’adquisició d’habitatges de protecció oficial o de preu taxat
– Altres guanys patrimonials derivats d’ajudes públiques

Regla 2a

Renda obtinguda Límits Altres condicions
– Rendiments del treball 1.000 – Subjectes o no a retenció o ingrés a compte.
– Rendiments del capital (mobiliari i immobiliari)
– Activitats econòmiques (tret de contribuents en RETA o RETM)
– Guanys patrimonials
– Pèrdues patrimonials <500 – Sigui quina sigui la seva naturalesa.

Tingues en compte que aquests límits s’apliquen tant en tributació individual com en conjunta. Para atenció, perquè una de les novetats que s’apliquen aquest any és el límit establert per a rendes percebudes de més d’un pagador, que ha pujat dels 14.000 euros anteriors als 15.000 euros actuals.

Vegem-ne un exemple: si has treballat per compte d’altri el 2023 per a dues empreses diferents i has cobrat 14.500 euros en total, no estaries obligat a presentar la declaració pels rendiments del treball obtinguts. Això sí, si en aquest mateix cas has invertit en Lletres del Tresor i has obtingut més de 1.000 euros en rendiments durant aquest any, hauràs de fer la declaració de totes maneres: no te’n lliuraràs per haver percebut rendiments del treball per sota del límit.

Tampoc no oblidis que no estar obligat a declarar no vol dir que no puguis presentar la declaració de la renda. De fet, hi ha vegades en què resulta convenient fer-ho, per exemple, si et surt per retornar.

Qui està obligat a declarar

Persones que superen els límits de rendes

Si perceps qualsevol altra mena de rendes diferents de les que acabem de veure o superes els límits màxims que hem detallat, has de presentar la declaració.

En els límits no compten certes rendes exemptes, com les beques

Recorda que en el càlcul dels límits no es tenen en compte les rendes exemptes. Què significa això? Que no sumen les beques públiques per cursar estudis en tots els nivells i graus del sistema educatiu, els premis de loteries i apostes organitzades per ONLAE (com la Loteria de Nadal), l’ONCE, la Creu Roja o les pensions rebudes per incapacitat absoluta o gran invalidesa, entre altres rendes exemptes que pots consultar al web de l’Agència Tributària.

Persones que han estat d'alta en autònoms el 2023

Aquesta és una altra de les grans novetats de la campanya de la renda que es presenta aquest 2024. A partir d’ara, els qui hagin estat d’alta com a autònoms en algun moment el 2023, estan obligats a presentar la declaració.

No importa si ha estat només un dia o si l’alta ha durat tot l’any: han de complir amb aquest tràmit obligatòriament, independentment dels ingressos que hagin percebut. També ho hauran de fer els seus familiars col·laboradors.

Els autònoms estan obligats a presentar la declaració

Això significa que, si no has arribat al límit d’ingressos per rendiments del treball, però has estat d’alta com a autònom, ja sigui per fer algun treball extern puntual com per a una col·laboració habitual, hauràs de presentar la declaració igualment.

Per cert, tot això s’aplica també a les persones que hagin estat d’alta en el règim especial de la Seguretat Social de treballadors del mar

Persones que cobren l'Ingrés Mínim Vital (IMV)

Tot i que l’Ingrés Mínim Vital (IMV) està exempt de l’IRPF, és necessari fer la declaració de la renda per poder continuar percebent-lo. Aquesta és una cosa que cal fer independentment del que s’hagi guanyat el 2023. A més, la declaració de la renda s’ha de presentar de manera conjunta amb la resta dels membres de la unitat familiar.

Deduccions i reduccions

També hauràs de presentar la declaració de la renda de l’exercici 2023 si et vols beneficiar de deduccions i reduccions en la base imposable de l’IRPF. Per exemple, si hi tens dret i vols aplicar el règim transitori de la deducció per inversió en habitatge o la deducció per doble imposició internacional.

Ocorre el mateix si vols aplicar la reducció corresponent per aportacions a patrimonis protegits de les persones amb discapacitat, a plans de pensions, a plans de previsió assegurats, a plans de previsió social empresarial, a assegurances de dependència o a mutualitats de previsió social que redueixin la base imposable.

Accepto les condicions d'ús.