SOSTENIBILITAT

Guia per a emprenedors: com posar en marxa una empresa social

Temps de Lectura: 5 minuts

Guia per a emprenedors: com posar en marxa una empresa social
Avatar

CaixaBank

19 Juny, 2023


Emprendre és molt més que posar en marxa un negoci per obtenir-ne beneficis econòmics. Almenys així ho consideren els emprenedors socials, l’objectiu principal dels quals consisteix a generar un benefici social amb els seus projectes. Posar en marxa una empresa social és una possibilitat que cada vegada tenen en compte més persones que volen donar un significat profund a la seva activitat laboral.

Passos per posar en marxa una empresa social

Hi ha tantes empreses socials com idees per millorar la societat; per això, l’emprenedoria social no respon a una única recepta. Amb tot, hi ha una sèrie de passos que es poden seguir a l’hora de posar en marxa un d’aquests projectes, capaços de tenir uns efectes molt positius en l’entorn.

1. Investigar i planificar

El primer que cal fer per posar en marxa una empresa social és identificar el problema social o mediambiental que es vol abordar. És important, en aquest punt, fer un estudi de mercat i avaluar la viabilitat de la idea. També cal concretar quin tipus de benefici vol aportar l’empresa: productes, serveis, primeres matèries, generació de treball, etc.

Un cop definits, cal saber si hi ha un mercat per a aquest benefici social o mediambiental que l’empresa pretén oferir. Pot ser que encara no existeixi, que no tingui perspectives de desenvolupar-se o que ja estigui en funcionament.

En qualsevol cas, és cal investigar-ho, perquè es tracta d’un factor clau per obtenir recursos (com veurem més endavant).

Una vegada complides aquestes tasques, és el moment d’elaborar un pla de negoci que inclogui els objectius, les estratègies i els recursos necessaris per dur a terme la idea.

2. Triar una forma jurídica

Les empreses socials han de comptar amb una forma jurídica adequada. Pot ser una associació, una fundació, una cooperativa, una societat laboral, una societat limitada… Hi ha moltes possibilitats.

En aquest punt és convenient consultar un assessor legal que ajudi a triar la forma jurídica més adequada per a l’empresa social que es vol posar en marxa. Cambres de comerç, ajuntaments, comunitats autònomes i altres organismes també acostumen a comptar amb serveis d’ajuda als emprenedors per acompanyar-los i assessorar-los en aquests primers passos.

3. Tràmits administratius

Una vegada triada la forma jurídica de l’empresa social, toca registrar-la. Per fer-ho, cal anar al registre mercantil corresponent. També caldrà sol·licitar un número d’identificació fiscal a l’Agència Tributària.

Segons la forma jurídica escollida, caldrà complir amb certs requisits legals, com elaborar estatuts, actes fundacionals, llibres oficials o anar al notari per escripturar la societat.

Pel que fa a l’activitat escollida, és possible que requereixi algun tipus d’autorització per al seu desenvolupament, cosa que convé consultar amb el servei d’assessorament escollit.

4. Finançament

En posar en marxa una empresa social, cal establir d’on s’obtindran els recursos necessaris perquè sigui viable. Aquí és on toca avaluar les necessitats financeres de l’empresa social i identificar-ne les possibles fonts de finançament.

Per exemple, si es tracta d’un bufet d’advocats per a persones sense recursos, no hi ha un mercat per a l’activitat que permeti a l’empresa ser autosostenible financerament, i li pot resultar més difícil accedir a finançament tradicional. En aquests casos, les donacions, les subvencions, els concursos o el crowdfunding són opcions que s’han de considerar.

Tanmateix, una iniciativa per millorar l’ocupabilitat de treballadors poc qualificats en el sector de les noves tecnologies té més probabilitats de ser autosuficient. Això facilitarà obtenir finançament d’altres fonts com els préstecs, la inversió social d’impacte o la inversió socialment responsable.

En qualsevol cas, convé fer un pla financer robust en què es reflecteixi com s’utilitzaran els fons de l’empresa i com es generaran ingressos en cadascuna de les etapes.

Si estàs buscant finançament per a posar en marxa un projecte social, potser t’interessa conèixer el préstec per a empreses socials de MicroBank.

5. Identificar perfils

L’empresa social necessitarà personal per desenvolupar la seva activitat. Per a això és important definir el tipus de perfils i habilitats que es requereixen per fer el projecte social. Caldrà fer el mateix amb els criteris de contractació, especialment, si el que cerca l’empresa és donar treball a persones vulnerables.

En el cas de les empreses socials, una possible estratègia consisteix a contractar, al principi, el personal imprescindible per a un projecte mínim viable i posar en marxa plans de voluntariat que ajudin a evolucionar el projecte.

6. Pla de comunicació

Com amb qualsevol altra companyia, les empreses socials han de poder comunicar-se de manera eficaç amb tots els interessats. Això comprèn clients (reals i potencials), proveïdors, col·laboradors i empleats.

Per fer-ho, és especialment útil elaborar un pla que inclogui els canals de comunicació que utilitzarà l’empresa per comunicar-se amb cada públic objectiu (correu electrònic, lloc web, xarxes socials, eines de missatgeria…), així com un calendari amb accions de comunicació per divulgar la seva activitat i el seu impacte social. Una identitat de marca contundent ajudarà molt en l’èxit del pla.

7. Inici de l’activitat i seguiment

Ha arribat el moment de posar-se en marxa i dur a terme les activitats previstes al pla de negoci. L’empresa social comença a caminar.

En aquest punt, és molt important monitorar regular i adequadament els resultats que va obtenint l’empresa per corregir o potenciar el que calgui perquè compleixi amb els seus objectius. Per fer-ho, s’han de definir indicadors clau de rendiment que permetin seguir l’evolució del negoci. Són els que permetran saber si cal introduir-hi correccions o millores abans de seguir escalant-lo.

Accepto les condicions d'ús.